KÌ THI CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP QUẬN (VÒNG 2) ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KÌ THI CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP QUẬN (VÒNG 2)

Khóa ngày: 7/1/2017

Môn: Hóa học – Khối 9

Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian phát đề)


ĐỀ THI

Câu 1: (5đ)

1.1 Viết PTHH xảy ra khi sục khí CO2 vào:

a/ dung dịch KOH dư. b/ dung dịch chứa BaCO3

c/ dung dịch Ba(OH)2 dư. d/ dung dịch chứa KAlO2

1.2 Bằng phương pháp hóa học tinh chế Al2O3 ra khỏi hỗn hợp chứa Al2O3 Fe2O3 và CuO. Viết các PTHH xảy ra.

1.3 Không dùng thêm thuốc thử hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: HCl NaOH Ba(OH)2 K2CO3 MgSO4

Câu 2: (6đ)

2.1 Cho 1.36 gam hỗn hợp Fe Mg vào 400 ml dung dịch CuSO4; sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn A nặng 1.84 gam và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với NaOH dư, lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được hỗn hợp oxit nặng 1.2 gam. Xác định khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp và nồng độ mol của dung dịch CuSO4.

2.2 Đốt cháy hoàn toàn 15.68 gam kim loại M trong bình đựng khí Cl2 dư thu được 45.5 gam muối khan. Xác định tên kim loại M.

Để hòa tan hoàn toàn 9.2 gam kim loại M và oxit của kim loại đó cần dùng vừa hết 160 ml dung dịch HCl 2M; còn nếu dẫn khí H2 dư đi qua 9.2 gam hỗn hợp X đun nóng, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 7.28 gam rắn. Tìm công thức của oxit.

2.3 Oxi hóa một hidrocacbon A bằng CuO lấy dư và cho sản phẩm lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng 200 ml dung dịch Ba(OH)2 thì thấy khối lượng CuO giảm 1.92 gam và trong bình 2 có 3.94 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa và thêm Ca(OH)2 dư vào dung dịch bình 2 thì lại có thêm 2.97 gam kết tủa nữa.

a. Xác định mC mH và nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 ban đầu.

b. Xác định công thức nguyên của A.

c. Biết rằng số nguyên tử C cùa A ≤ 4 và d A/kk > 1. Xác định CTPT của A.

Câu 3: (5đ)

3.1 Nung m g hỗn hợp gồm 2 muối cacbonat trung tính của 2 kim loại A,B đều có hóa trị (II). Sau 1 thời gian thu được 6,72 lit khí (đkc) và hh rắn Y. Cho hh Y tác dụng với HCl dư rồi cho khí thoát ra qua dd Ba(OH)2 dư thu được 68,95g kết tủa. Phần dd đem cô cạn thu được 66,55g hỗn hợp muối khan. Tính m.

3.2 Khi cho từ từ cho đến dư CO2 vào dd có chứa 0,2 mol NaOH, a mol KOH, b mol Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm thu được biểu diễn trên đồ thị sau:

Xác định x,y ?
 Câu 4: (4đ)

4.1 Viết CTCT : C4H6, C3H6O, C6H12.

4.2 Cho hỗn hợp NaCl và NaBr tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì tạo ra kết tủa có khối lượng bằng khối lượng AgNO3 tham gia phản ứng. Tính thành phần % khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.


---------------------------------------------------- Hết ----------------------------------------------

Học sinh không sử dụng bảng tính tan và bảng hệ thống tuần hoàn các NTHH

Cho: Na=23 Cl=35.5 Br=80 Ag=108 N=14 O=16 C=12 K=39 Ba=137 H=1 Ca=40 S=32 Cu=64 Fe=56 Mg=24 Zn=65 Al=27

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu