PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I    UBND QUẬN BÌNH TÂN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

      Năm học: 2019 − 2020

      Môn: Toán lớp 6

      Ngày kiểm tra: 12/12/2019

                                                  Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề)Câu 1 (2 điểm):

a) Tính: {540 : [79 – (5.7 + 34)]} : 9 + 8 

b) Tìm x biết: 1823 – (9 + x) = 1259

Câu 2 (1 điểm): Nhà ba bạn A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng, nhà bạn B nằm giữa nhà hai bạn A và C. Khoảng cách từ nhà bạn A đến nhà bạn B là 2km, khoảng cách từ nhà bạn B đến nhà bạn C là 3km. Tính khoảng cách từ nhà bạn A đến nhà bạn C?

Câu 3 (1 điểm): Học sinh khối 6 có 195 nam và 117 nữ tham gia lao động. Thầy phụ trách muốn chia ra thành các tổ sao cho số nam và nữ ở mỗi tổ đều bằng nhau. 

a) Hỏi có thể chia được nhiều nhất thành mấy tổ?

b) Khi đó, mỗi tổ có bao nhiêu học sinh nam và bao nhiêu học sinh nữ?

Câu 4 (1 điểm): Bác Hồ sinh năm . Biết chia hết cho 2; 5 và 9. Tìm năm sinh của Bác Hồ?

Câu 5 (1 điểm): Mẹ cho An 100 000 đồng để đi mua vở. Cửa hàng A bán với giá 5000 đồng/quyển vở. Cũng cùng loại vở đó nhưng cửa hàng B kế bên bán với giá 6000 đồng/quyển vở và có thêm chương trình khuyến mãi cứ mua 5 cuốn được tặng thêm 1 cuốn cùng loại miễn phí. Theo em, với 100 000 đồng mà mẹ cho thì An nên mua vở ở cửa hàng nào để có được nhiều quyển vở hơn (kể cả hàng tặng)? Vì sao?

Câu 6 (3,5 điểm): Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 6cm, OB = 12cm. 

  a) Tính độ dài đoạn thẳng AB? 

b) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao? 

c) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Trên tia Bx lấy điểm N sao cho BN = 4cm và lấy điểm C sao cho N là trung điểm của BC. Tính độ dài đoạn thẳng MB và AC?

Câu 7 (0,5 điểm): Tổng của 38 số tự nhiên lẻ liên tiếp bằng 2052. Hãy tìm số nhỏ nhất trong 38 số đó.


---Hết---

  1. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 6 MÔN TOÁN
Câu 1

a) = [540 : (79 – 69)] : 9 + 8 

    = 540 : 10 : 9 + 8 

   = 54 : 9 + 8 = 14 

b) 1823 – (9 + x) = 1259

                   9 + x = 1823 – 1259

                   9 + x = 564

                         x = 564 – 9

                         x = 555

0,25đ

0,25đ

0,5đ


0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 2

   

Vì nhà bạn B nằm giữa nhà bạn A và nhà bạn C

Nên: AB + BC = AC 

               2 + 3 = AC

                  AC = 5km        

Vậy khoảng cách từ nhà bạn A đến nhà bạn C là 5km
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 3

a) Gọi a là số tổ có thể chia được nhiều nhất (a N).

Ta có: 195 a; 117 a và a lớn nhất.

Nên a = ƯCLN(195, 117)

195  = 3.5.13     ;     117 = 32.13        

Suy ra ƯCLN(195, 117) = 13.3 = 39 

Nên a = 39

Vậy số tổ có thể chia được nhiều nhất là 39 tổ.

b) Số học sinh Nam trong mỗi tổ: 195 : 39 = 5 (học sinh)

    Số học sinh Nữ trong mỗi tổ: 117 : 39 = 3 (học sinh)0,25đ0,25đ


0,25đ

0,25đ

Câu 4

chia hết cho 2; 5 nên b = 0

chia hết cho 9 nên a = 8

Vậy năm sinh của Bác Hồ là: 1890

0,5đ

0,25đ

0,25đ

Câu 5

Nếu mua ở cửa hàng A thì An mua được: 100 000 : 5 000 = 20 quyển vở.

Nếu mua ở cửa hàng B thì An mua được: 100 000 : 6 000 = 16 quyển (dư 4 000 đồng) và được tặng tặng thêm 3 quyển nên có được 19 quyển.

Vậy mua vở ở cửa hàng A thì An mua được nhiều vở hơn.


0,25đ


0,5đ


0,25đ

Câu 6

   

a) Vì điểm A nằm giữa 2 điểm O và B vì OA < OB (6cm < 12cm)

Nên AB = OB – OA = 12 – 6 = 6cm

b) Điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB vì AO = AB = 6cm và A, O, B cùng nằm trên tia Ox.

c) Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB

    Nên MA = MB = = 3cm

Vì N là trung điểm của đoạn thẳng BC Nên BC = 2.BN = 8cm

Vì điểm B nằm giữa 2 điểm A và C vì Tia BA và tia BC đối nhau

Nên AC = AB + BC = 6 + 8 = 14cm.
0,5đ

0,5đ


0,25đ

0,75đ


0,25đ


0,25đ

Câu 7

Gọi n, n + 2, n + 4, …, n + 74 là 38 số tự nhiên lẻ liên tiếp.

Theo đề bài, ta có: n + (n + 2) + (n + 4) + … + (n + 74) = 2052

                                             38n + (2 + 4 + 6 + … + 74) = 2052

                                                                       38n + 1406 = 2052

                                                                                        n = 17

Vậy số tự nhiên lẻ nhỏ nhất là: 17.


0,25đ0,25đ

            

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu