ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020 Môn: TOÁN - LỚP 7 

PHÒNG GD VÀ ĐT GÒ VẤP

TỔ PHỔ THÔNG


ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề chỉ có một trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2019 - 2020

Môn: TOÁN - LỚP 7

Ngày kiểm tra: thứ Tư, ngày 18/12/2019

Thời  gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (Lưu ý: Học sinh làm bài trên giấy thi)


ĐỀ BÀI:


Bài 1: (2,25 điểm) Thực hiện phép tính:

a)

b)

Bài 2: (2,25 điểm) Tìm x, biết:

a)

b) 

Bài 3: (2,0 điểm) 

a) Khối 7 của trường THCS A có 4 lớp. Trong hội thi Văn hay Chữ tốt, cả khối có 156 bạn tham gia. Biết rằng số bạn tham gia dự thi của các lớp 7A, 7B, 7C, 7D lần lượt tỉ lệ với 8; 10; 9; 12. Em hãy tính số bạn tham gia thi Văn hay Chữ tốt của mỗi lớp nói trên.

b) Lớp 7A nhận chăm sóc mảnh vườn kề bên lớp. Sau khi đo đạc, bạn An nói: “Tỉ số của chiều rộng và chiều dài của mảnh vườn này là 0,6”. Bạn Bình nói: “Mảnh vườn này có chiều rộng ngắn hơn chiều dài 4m”. Biết rằng hai bạn đều nói đúng. Em hãy tính diện tích của mảnh vườn nói trên.

Bài 4: (3,5 điểm) 

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA. 

a) Chứng minh ΔABM = ΔDCM.

b) Trên tia DC lấy điểm E sao cho C là trung điểm của đoạn thẳng DE. Chứng minh: ΔABC = ΔCEA.

c) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AC. Chứng minh ba điểm B, I, E thẳng hàng.

* Lưu ý: Bài 4 học sinh phải vẽ hình, ghi giả thiết - kết luận của bài toán trước khi giải.

-Hết-

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – LỚP 7

Môn: TOÁN – Năm học: 2019 – 2020

Ngày kiểm tra: 18/12/2019

Bài 1: (2,25 điểm) Thực hiện phép tính:

a)

0,25 đ x 2

0,25 đ x 3

b)

0,25 đ x 2 (lũy thừa & căn thức)

0,25 đ (phép chia & phép nhân)

0,25 đ (đến kết quả)


Bài 2: (2,25 điểm) Tìm x, biết:

a)

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

b)

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ


Bài 3: (2 điểm) 

a) Gọi số bạn dự thi Văn hay Chữ tốt của các lớp 7A, 7B, 7C, 7D lần lượt  là a, b, c, d (bạn) 0,25 đ

Theo đề bài ta có:   và   a + b + c +d = 156 (bạn) 0,25 đ

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau và tổng số bạn dự thi, ta có:

0,25 đ

Suy ra: a = 32; b = 40 ; c = 36 ; d = 48 

Vậy: lớp 7A có 32 bạn, lớp 7B có 40 bạn, lớp 7C có 36 bạn, lớp 7D có 48 bạn dự thi Văn hay Chữ Tốt. 0,25 đ

b) Gọi chiều rộng và chiều dài của mảnh vườn lần lượt là x, y (m)

Theo đề bài ta có:   và   y – x = 4 (m) 0,25 đ x 2

Suy ra   và   y – x = 4 (m)

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau và hiệu của chiều dài và chiều rộng, ta có:

0,25 đ

Suy ra: x = 6 ;  y = 10

Vậy mảnh vườn có chiều rộng 6m, chiều dài 10m, diện tích: 6 x 10 = 60 m2. 0,25 đ

Bài 4: (3,5 điểm) 
                   Vẽ hình và ghi giả thiết – kết luận đúng :  0,25 + 0,25 đ


a) Chứng minh: △ABM = △DCM

Nêu đúng các yếu tố bằng nhau có luận cứ đúng 0,25 đ x 3

Kết luận △ABM = △DCM (c-g-c) 0,25 đ  

b) Chứng minh: △ABC = △CEA

Từ △ABM = △DCM chứng minh AB // CD hay AB // CE 0,25 đ

Xét △ABC và △CEA có:

AB = CE (cùng =CD)

AC là cạnh chung

góc CAB = góc ACE (so le trong, AB // CE)

Suy ra △ABC = △CEA (c-g-c)  

c) Chứng minh: B, I, E thẳng hàng
Xét △ABI và △CEI có:

AB = CE (cmt)

AI = IC (I là trung điểm của AC)

góc CAB = góc ACE (cmt)

Vậy  △ABI = △CEI (c-g-c)

(Nếu phần trên đúng thì mới chấm tiếp)

Suy ra:  góc AIB = góc CIE                (2 góc tương ứng)

Mà:       góc AIB + góc BIC = 1800    (hai góc kề bù)

Nên:     góc CIE + góc BIC = 1800     

Vậy:  ba điểm B, I, E thẳng hàng. 0,25 đ


Lưu ý:

- Thiếu luận cứ thì bị trừ 0,25 đ (cho mỗi câu)

- Thứ tự các đỉnh không tương ứng khi dùng ký hiệu hai tam giác bằng nhau thì bị trừ 0,25 đ (cho cả câu)

- Vẽ hình sai hoặc lệch nhiều thì không cho điểm cả bài (có thể cho điểm phần GT, KL nếu ghi đúng). 

- Học sinh chứng minh cách khác đúng giáo viên cho điểm theo thang điểm tương tự.

(Sử dụng các kiến thức thuộc về giai đoạn sau kỳ kiểm tra: không tính điểm. VD: tam giác cân,...) 


- HẾT – 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN 

THỐNG NHẤT ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I- MÔN TOÁN KHỐI 7

 NĂM HỌC: 2019 - 2020

I. Thời gian - địa điểm:

1. Thời gian: 15h30 ngày 18/12/2019

2. Địa điểm: Tại Tại Hội trường D - Phòng Giáo dục và Đào tạo

II. Thành phần tham dự:

  • Cô Hồ Thị Thu Liên - Mạng lưới chỉ đạo Toán 7

  • Các nhóm trưởng Toán khối 7 của các trường THCS.

II. Nội dung

  1. Triển khai đáp án đề kiểm tra HKI- môn Toán lớp 7: (Phát đáp án đến người dự họp)

  2. Thống nhất bổ sung một số ý:

Bài 1: 

Câu 1a: Nếu HS thực hiện đúng phép tính cộng/trừ mà không thể hiện bước QĐMS: trừ 0,25đ cho cả câu.

Trong quá trình giải có thể HS không rút gọn từng bước nhưng kết quả phải rút gọn.

Nếu kết quả đúng giá trị nhưng không rút gọn: -0,25 đ.

Câu 1b: theo đáp án, không bổ sung.

Bài 2: thực hiện phép cộng trừ phân số không qua bước QĐMS: không trừ.

Câu 2b: từ bước 3, nếu HS chỉ suy ra được một trường hợp để tính x và tính đúng: chỉ cho thêm 0,25 đ.

Bài 3:

Câu 3a:

Nếu học sinh không nêu rõ số bạn dự thi lần lượt của mỗi lớp 7A, 7B, 7C, 7D mà chỉ nêu chung chung “các lớp” : không trừ điểm. Không ghi đơn vị khi đặt biến: không trừ điểm.

Câu 3b: Bước đặt biến phải có đơn vị (có thể ghi lúc lập hiệu số) và chưa tính điểm.

Phần cho điểm đầu tiên có 2 ý (2 x 0,25 đ), đúng ý nào cho điểm ý đó.

Nếu HS đổi và viết  : không trừ điểm.

Bài này có sự phân biệt rõ chiều rộng và chiều dài, nên học sinh phải viết đúng tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài, cũng như phải lập hiệu đúng (chiều dài - chiều rộng = 4m). Nếu sai bước nào thì ngưng không chấm tiếp phần còn lại.

Bài 4: (đọc kỹ phần lưu ý cuối đáp án)

- Thiếu luận cứ thì bị trừ 0,25 đ (cho mỗi câu)

- Thứ tự các đỉnh không tương ứng khi dùng ký hiệu hai tam giác bằng nhau thì bị trừ 0,25 đ (cho cả câu)

- Cm hai tam giác bằng nhau: nếu c/m các yếu tố bằng nhau không trọn vẹn thì chỉ tính điểm cho yếu tố đúng, không tính phần kết luận.

- Vẽ hình sai hoặc lệch nhiều thì không cho điểm cả bài (có thể cho điểm phần GT, KL nếu ghi đúng). Nếu hình vẽ đúng tới câu a: 0,25đ và chỉ chấm đến hết câu a nếu làm đúng. GT, KL đủ theo đề: 0,25 đ.

- Học sinh chứng minh cách khác đúng giáo viên cho điểm theo thang điểm tương tự. Tuy nhiên nếu sử dụng các kiến thức thuộc về giai đoạn sau kỳ kiểm tra thì không tính điểm. VD: tam giác cân,... 

Đối với các trường hợp phát sinh trong quá trình chấm:

Tổ/nhóm trao đổi, thống nhất phương án chấm (ưu tiên hướng đến tính chuyên môn cao), chấm chung và thông qua BGH duyệt.

Biên bản kết thúc lúc 16h30 phút cùng ngày./.

Mạng lưới chỉ đạo Thư ký

 Hồ Thị Thu Liên Nguyễn Đức Vinh

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu