ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN: TOÁN 6ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN: TOÁN 6

Thời gian làm bài:90 phút

(Không kể thời gian giao đề)


Câu 1 (2,5 điểm) Thực hiện phép tính

 1.                   b) 

c)  Bạn Lan đi nhà sách để mua tập và bút, giá của một cuốn tập là 12 000 đồng, giá của một cây bút là 5 000 đồng. Bạn Lan mang theo 200 000 đồng để mua 5 cây bút và một số cuốn tập. Hỏi bạn Lan mua được nhiều nhất là bao nhiêu cuốn tập? 

Câu 2 (1,5 điểm) Tìm x, biết:

 1. 25 + 3 (x – 8) = 106                             b)   2(32x+1 – 1) + 16 = 500 

Câu 3 (1 điểm) 

Để chuẩn bị cho kỳ thi HKI ,bạn Bình giải một bài toán trung bình mất 6 phút.

 1. Hỏi bạn Bình mất bao nhiêu phút  để giải 7 bài toán.

 2. Hỏi nếu trong 1 giờ 12 phút bạn Bình giải được mấy bài toán.

Câu 4 (1 điểm) 

Vẽ hình theo yêu cầu sau đây: 

 • Trên tia Ox lấy điểm A, B sao cho OA = 3cm , OB = 7cm. 

 • Lấy điểm M là trung điểm  của AB.

 • Trên tia đối của tia AB lấy điểm C sao cho AC = AM

Câu 5 (1điểm) 

Số học sinh khối 6 của một trường khoảng từ 450 đến 550 học sinh. Nếu xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ (không thừa em nào). Hỏi trường đó có bao nhiêu em học sinh khối 6 ?

Câu 6  (1 điểm) 

Để khuyến khích tinh thần học tập của các em, Cô giáo chủ nhiệm đã mua 128 quyển vở và 80 bút bi xanh chia thành một số phần thưởng như nhau để trao cho học sinh trong dịp sơ kết học kì một. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng, khi đó mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở và bao nhiêu cây bút bi xanh? 

Câu 7 (2 điểm) 

Trên tia Ox lấy 2 điểm A, B  sao cho OA = 6cm, OB = 8cm 

a)  Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b)  Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OB. 

Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng MB không? Vì sao?

----- Hết -----

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HKI MÔN TOÁN 6

NĂM HỌC 2019 – 2020

Câu
1

(2,5)a

(0,75)b

(1)


c

(0,75) 

Thực hiện phép tính

= 126 + 5 - 11

= 120


 

= 125 -25

=100 1. Số tiền mua bút  là:

        5000 . 5 = 25 000 ( đồng)

        Số tiền dùng để mua tập  là 

         200 000 – 25 000 = 175 000( đồng)

       Số quyển tập bạn Lan mua được là

       175 000 : 12 000 14,5 

Vậy bạn Lan chỉ mua được tối đa 14 quyển tập
0,25+0,25

0.25
0,25

0,25

0,25

0,250,25


0,250,25

2

(1,5)


a

(0,75)b

(0,75)


x – 8 = 27

x = 35  

 

 1.  

    

     

     

2x+1=5

x=2 
0,25

0,25

0,25

0,25


0,25

0,25

0,25

3

(1)

a

(0,5)


b

(0.5)

a) Thời gian để bạn Bình giải 7 bài toán là 

                6 . 7 = 42 ( phút )

 1. Đổi : 1 giờ 12 phút = 72 phút

Số bài tập bạn Bình giải được là

72 : 6 = 12 ( bài tập)

0,5
0,5

4

(1)


0,25x4
5

(1)


Gọi x là số học sinh khối 6

Ta có :  

     ; 

 • x BC (10 ; 12 ; 15) và 450 < x < 500

ta có :  12 = 22 . 3 

           15 = 3. 5

           18 = 2 . 32

 • BCNN (10 ; 12 ; 15) = 22 . 32. 5 = 180

 • BC (10 ; 12 ; 15) = {0 ; 180 ; 360; 480; 660;...}

Nên : x = 480

Vậy số học sinh khối 6 là 480 học sinh

0,25

0,25


0,25
0,256

(1)


Gọi x là số phần thưởng nhiều nhất cô giáo có thể chia được

 • x UCLN (128;80)

ta có : 128 = 27

             80 = 24 . 5

 • UCLN (128; 80) = 24 = 16

Vậy số phần thưởng nhiều nhất cô giáo có thể chia được là 16 phần

Trong đó mỗi phần gồm có     128 : 16 = 8 cuốn tập 

                                        Và     80 : 16 = 5 cây bút

0,25
0,25


0,250,25

6

(2)

a

(1)
b

(1)


 1. Tính độ dài đoạn thẳng AB 

Trên tia Ox , ta có :

OA = 6cm

OB = 8cm

 • OA <OB

 • A nằm giữa O và B


Vì A nằm giữa O và B nên ta có: 

OA + AB = OB

6    + AB = 8

        AB = 8 – 6 = 2 (cm)

Vây : AB = 2cm

 1. Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng MB không ? Vì sao?

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng OB

 • (cm)  

Trên tia Ox , ta có :

OM = 4cm

OA = 6cm

 • OM <OA

 • M nằm giữa O và A

 • OM + MA = OA

          4    + MA = 6

        MA = 6 – 4 = 2 (cm)

Trên tia Ox có : OM < OA <OB ( vì: 4 <  6 < 8)

 • A nằm giữa M và B

Mà : MA = AB = 2cm

 • A là trung điểm của MB 
0,25

0,25
0,25
0,250,250,25


0,25


0,25

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu