ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN TOÁN – LỚP 9    ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11           ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020                                                               PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          MÔN TOÁN – LỚP 9                        

                                                                          Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


                                                                                                                             


Bài 1: (2 điểm) 

Thực hiện phép tính 

Bài 2: (2 điểm) 

Cho hàm số y = 3x - 1 có đồ thị (d1) và hàm số y = - x + 3 có đồ thị (d2).

a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) bằng phép toán.

Bài 3: (1 điểm) 

Nhà Toán học Galilei là người phát hiện ra quãng đường chuyển động của vật rơi tự do tỷ lệ thuận với bình phương của thời gian. Quan hệ giữa quãng đường chuyển động s (mét) và thời gian chuyển động t (giây) được biểu diễn gần đúng bởi công thức s = 5t2. Người ta thả một vật nặng từ độ cao 55m trên tháp nghiêng Pi-da ở I-ta-li-a xuống đất (sức cản của không khí không đáng kể). Em hãy cho biết:

a) Sau 3 giây thì vật nặng còn cách mặt đất bao nhiêu mét ?

b) Khi vật nặng chạm mặt đất thì thời gian nó rơi là bao lâu ? (làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân)  

Bài 4: (1 điểm)

Hai chiếc thuyền A và B ở vị trí được minh họa như hình bên, cho biết CD = 120m; . Tính khoảng cách giữa chúng (làm tròn đến mét). 

Bài 5: (1 điểm) 

Người ta đun sôi nước bằng ấm điện. Công suất hao 

phí P sẽ phụ thuộc vào thời gian t. Biết rằng mối liên hệ giữa 

P và t là một hàm số bậc nhất có dạng P = a.t + b và được biểu 

diễn bằng đồ thị như hình bên.

a) Xác định các hệ số a và b 

b) Tính công suất nhiệt hao phí khi đun nước trong 30s  

(biết đơn vị công suất là W, đơn vị thời gian là s)

Bài 6: (3 điểm)

Cho đường tròn (O; R), đường kính AB. Trên nửa đường 

tròn (O) lấy điểm M sao cho AM = R. Tiếp tuyến tại M cắt 2 tiếp

tuyến Ax, By của đường tròn (O) theo thứ tự tại C và D.

a) Chứng minh AC + BD = CD 

b) Vẽ MH AB (H AB), tính các độ dài MB, MH theo R 

c) Trên tia HM lần lượt lấy các điểm I, K sao cho I là trung điểm của HM, M là trung điểm của HK. Chứng minh: AI BK. 

------------- HẾT -----------


Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11

------------------------------


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I ( Năm Học 2019 – 2020)

Môn : TOÁN - Lớp  9


Bài 1 (2đ) Tính :

a)

=

=

=0,25đ

0,25đ

0,5đ


b)

=

=   7 +  

=  8


0,25đ-0,25đ

0,25đ

0,25đ

Bài 2 : (2đ) 

a)Vẽ (d1): y =  3x - 1

         (d2): y = -x + 3 


* bảng giá trị đúng


* Vẽ đồ thị đúng


b) P/t hoành độ giao điểm của (d1) và (d2) :  3x - 1  =  -x + 3

...

x = 1
0,25đ - 0,25đ


0,25đ - 0,25đ

0,25 đ

0,25 đ

Thay x = 1 vào y =  3x - 1 ta được

y = 2

Vậy tọa độ giao điểm A(1; 2)0,25 đ

0,25 đ

Bài 3: (1đ)                                                                            

a) Sau 3 giây

    Quãng đường vật nặng rơi: 

          s = 5. 32 = 45 (m)

    Vật nặng cách mặt đất:

          55 - 45 = 10 (m)

b) Thay s = 55 vào công thức, ta có

          55 = 5 t2

          t3,3 (giây)0,25 đ


0,25 đ0,5 đ

Bài 4: (1đ)

BC = 120 . tan 500 

AC = 120 . tan 650

AB = 120 . tan 650 - 120 . tan 500

AB 114 (m)


0,25 đ

0,25 đ


0,5 đ

Bài 5: (1đ)

a) Thay t = 0; P = 100 vào P = at + b

b = 100

Thay t = 200; P = 200 vào P = at + 100

a =

b) Tính đúng P = 115 W


0,25 đ0,25 đ


0,5 đ

Bài 6: (3đ)     

a)  Ta có: AC = CM (t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau) 

                 BD = DM (t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau)

        AC + BD = CM + MD

        AC + BD = CD

b)      Tính được MB =

         Tính được MH =

       * Nếu HS không chứng minh AMB vuông tại M (trừ 0,5đ cho cả hai)

c) Chứng minh được AI BK

(AHI đồng dạng KHB trường hợp c-g-c góc IAH = góc BKH ... AI BK )    

 

0,25đ

0,25đ


0,5đ

0,5đ


0,5đ


Chú ý : Học sinh làm bài cách khác đúng được điểm nguyên câu hay bài đó.

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu