ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN:TOÁN - KHỐI 6 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NĂM HỌC 2019 – 2020

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN:TOÁN - KHỐI 6

Thời gian: 90 phút

(gồm 02 trang)


(không kể thời gian phát đề)
Bài 1: (2,5 điểm) Tính (hợp lí nếu có thể)


  1. 55. 27 + 74.55 – 55


  1. 100  48 :  43    22. 15.6  16.5  1. 159   36  35 2019 .2  9 .10010Bài 2: (2,0 điểm) Tìm x, biết


  1. 6x – 36 = 144 : 2


  1. 23.32    125 : ( x  4)   67


Bài 3: (1,0 điểm) Thầy giáo chủ nhiệm của lớp 6A có 120 quyển vở và 100 cây bút bi. Thầy giao cho lớp trưởng chia số bút và số vở đó thành một số phần thưởng như nhau gồm cả bút và vở. Hỏi lớp trưởng có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng? Khi đó, mỗi phần thưởng có bao nhiêu bút bi, bao nhiêu vở?


Bài 4: (1,0 điểm) Theo số liệu thống kê của trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ


Chí Minh thì đến cuối năm 2017, huyện Củ Chi hiện có a b c d Mẹ Việt Nam Anh hùng (91 Mẹ hiện còn sống).Trong đó:


a là số nguyên tố nhỏ nhất


b không là số nguyên tố, cũng không là hợp số và b 1 c là số dư của phép chia số 11940 cho 34 d là số trung bình cộng của a và c

Vậy huyện Củ Chi có bao nhiêu Mẹ Việt Nam Anh hùng?


Bài 5: (1,0 điểm) Anh Thành làm việc cho công ty Go-Viet, trung bình mỗi tháng anh chạy khoảng 1250 km. Để bảo đảm an toàn giao thông, công ty yêu cầu cứ chạy được 25 nghìn km thì phải thay bánh xe trước và 30 nghìn km thì phải thay bánh xe sau.


  1. Hỏi anh Thành phải thay cả 2 bánh xe cùng một lúc lần đầu sau bao nhiêu tháng?


  1. Lúc đó anh bao nhiêu tuổi? Biết rằng hiện nay anh 21 tuổi.

Bài 6: (0,5 điểm)Có 9 hộp sữa, trong đó có một hộp sữa giả. Hãy dùng cân Roberval (cân dĩa thăng bằng) và với hai lần cân em hãy tìm ra hộp sữa giả? Em hãy ghi những lập luận của mình để tìm ra hộp sữa giả đó, biết rằng lượng một hộp sữa giả thì nhẹ hơn một hộp sữa thật.Bài 7: (2,0 điểm) Trên  tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 2 cm ; OB = 5 cm.


  1. Tính AB.


  1. Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 2 cm. Hỏi điểm O có phải là trung điểm của AC không? Vì sao?


  1. Gọi I là trung điểm của AB. Tính OI.


--Hết--


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NĂM HỌC 2019 – 2020
MÔN:TOÁN - KHỐI 6
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)Cấp độVận dụngNhận biết

Thông hiểuCộng

Chủ đề

Cấp độ thấp

Cấp độ cao
Hiểu các tính

Vận dụng các

chất phép cộng,

tính chất của
1. Các

phép nhân, vận

phép cộng,
dụng các phép

phép nhân và
phép tính

tính cộng, trừ,

các phép tính
với số tự

nhân, chia, lũy

cộng, trừ,
nhiên

thừa để thực

nhân, chia, lũy

hiện tính nhanh

thừa với các

biểu thức

số tự nhiên để


giải bài toán


tìm x
Số câu

Số câu: 3

Số câu: 2Số câu: 5Số điểm

Số điểm: 2,5

Số điểm: 2Số điển: 4,5


Vận dụng các


kiến thức về2. Tínhbội và ước,chia hết,về BC và ƯC

để tìm
ước và bộiƯCLN;


BCNN thông


qua các dạng


toán thực tếSố câuSố câu: 2


Số câu: 2
Số điểmSố điểm: 2


Số điểm: 23. TínhVận dụngchất về sốkiến thức giảinguyênquyết vấn đềtố,phépthực tiễn
chia có dư


Số câuSố câu: 1


Số câu: 1Số điểmSố điểm: 1


Số điểm:1
-  Biết tính độ

4. Đoạn

dài đoạn thẳng


Biết vậncó căn cứ.
thẳng, tia,


dụng kiếnđườngthức trungthẳngđiểm, điểm


nằm giữa 2


điểm để tính


toán.Số câu

Số câu: 1


Số câu: 1


Số câu: 2


Số điểm

Số điểm: 1


Số điểm: 1


Số điểm: 25. Toán
Vận dụng các

kiến thức lý


thực tế
luận một vấn


đề logich


trongtoán học
Số câu : 1

Số câu : 1

Số điểm: 0,5đ

Số điểm:0,5đTổng số câu

Số câu: 4

Số câu: 2

Số câu: 5

Số câu: 11

Tổng số điểm

Số điểm: 3,5

Số điểm: 2

Số điểm: 4,5

Số điểm: 10


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN:TOÁN - KHỐI 6


HƯỚNG DẪN CHẤM
Thời gian: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)BàiNội dung


Điểm

Bài 1


a) 55. 27 + 74.55 – 550,5

2,5 đ


=55.(27+74–1)0,25= 55.100 = 5500

3

20,25b) 100  48 :  4


2 . 15.6

16.5
100  48 :  64  4. 90  80
100  48 : 64  4.10


0,25
100  48 : 64  400,25100   48 : 24   100  2  98


0,25
c)

159   36  35 2019 .2  9 .10010


0,25159  12019.2  9

.1
159  1.2  9 .1
0,25


159 2 9.1


157  9 .1  148.1  148


0,25Bài 2

a) 6x – 36 = 144:2

2 đ


6x – 36 = 72
0,256x

=72+36
0,256x

= 108
0,25x

= 18
0,25


b) 23.32    125 : ( x  4)   67


0,25


8.9  125 :  x  4   67


0,25


72  125 :  x  4   67


x   4   125 : 5
0,25


x   4   25


x   25   4
0,25

Bài 3

x  29


Gọi a là số phần thưởng cần tìm.Theo đề bài: 120 a , 100 a , a lớn nhất.
Suy ra a   UCLN  120;100 .


0,25


120   23.3.5100   22.520,25UCLN  120;100    22.5   20 .

Vậy có thể chia được nhiều nhất 20 phần thưởng.

0,25Khi đó, mỗi phần thưởng có 120 : 20   6 (quyển vở)100 : 20   5 (bút bi)0,25

Bài 4= 2064

0,25x4

a b c d1 đ

-

Tìm đúng: a cho 0,25đ;  b cho 0,25đ; c cho 0,25đ-   Tìm đúng d và kết luận đúng cho 0,25đ

Bài 5


a/ Quãng đường đi được đến lúc cần thay cả 2 vỏ xe cùng lúc
1 đ


lần đầu là BCNN (25,30)

25 = 52 ; 30 = 2.3.5 ; BCNN (25 ;30) = 2 .3 .52 = 150

0,25Vậy anh Thành phải chạy 150 (nghìn km) mới phải thay 2 vỏ xecùng lúc


0,25Số tháng đi quãng đường đó là : 150 000 : 1250 = 120 (tháng)

0,25b/ Số năm đi quãng đường đó là : 120 :12= 10 (năm)0,25Vậy lúc đó anh Thành 21+10=31 tuổi
Bài 6


Lần 1:0,5 đBỏ lên hai dĩa cân mỗi bên 3 hộp sữa. Nếu cân thăng bằng thì

0,25ba hộp còn lại sẽ có một hộp sữa giả, nếu cân không thăng bằng

thì bên nào nhẹ hơn thì bên đó sẽ có một hộp sữa giả

Lần 2:


Trong 3 hộp sữa có một hộp sữa giả, ta cũng cân tương tự như

0,25thế nhưng mỗi bên dĩa cân bây giờ chỉ cân một hộp, và lý luận

tương tự ta sẽ tìm ra một hộp sữa giảBài 7


y

C

O

A

I

B

x2 đa)  Trên cùng tia Ox , OA<OB (2cm<5cm)

0,25
Nên diểm A nằm giữa O và B
0,25

Do đó  OA + AB = OB0,25

AB=3cm0,25
b)

Vì A và C thuộc 2 tia đối gốc O nên O nằm giữa  A  và
C


0,25

Và  OA = OC = 2cmDo đó O là trung điểm AC0,25
c)  Vì I là trung điểm của AB0,25

Nên AI = IB = AB : 2 = 1,5cm
OI=OA+AI0,25

OI = 3,5 cm.No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu