ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2019-2020 MÔN: TOÁN - LỚP 6 

UBND QUẬN THỦ ĐỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÀY KIỂM TRA: 18/12/2019


MÔN: TOÁN - LỚP 6


Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)Đề có 01 trang

Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính:

Bài 2: (2,5 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:

  1. và x lớn nhất

Bài 3:  (1,5 điểm) Một rổ trứng vịt có khoảng từ 250 đến 300 quả. Nếu xếp vào mỗi vỉ 7 quả, 10 quả, hoặc 14 quả để bán thì vừa đủ vỉ không thừa quả nào. Hỏi trong rổ có bao nhiêu quả trứng vịt?

Bài 4: (0,5 điểm) Tìm số tự nhiên n biết:

Bài 5: (1,0 điểm) Để chuẩn bị cho năm học mới, bạn Minh cần mua 20 quyển tập có giá là 8500 đồng một quyển và một hộp bút có giá là 40 000 đồng. Mỗi ngày bạn Minh tiết kiệm 7000 đồng. Hỏi bạn Minh phải tiết kiệm trong bao nhiêu ngày thì đủ tiền để mua 20 quyển tập và một hộp bút?

Bài 6: (1,0 điểm) Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:

     Trên tia Ay, hãy vẽ đoạn thẳng AK có độ dài bằng 3cm. Trên tia đối của tia Ay vẽ điểm B sao cho A là trung điểm BK.

Bài 7: (1,0 điểm) Trên tia Oy, lấy điểm M và H sao cho OM5cm, OH = 10cm.

  1. Tính độ dài đoạn thẳng HM.

  2. Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng OH không? Vì sao?- HẾT -


UBND QUẬN THỦ ĐỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÀY KIỂM TRA: 18/12/2019


MÔN: TOÁN - LỚP 6


Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
HƯỚNG DẪN CHẤM

Bài

Nội dung

Biểuđiểm

Bài 1a (0,75đ)

= 15.(113 + 85 +2)

= 15.200 = 3000

0,25

0,25x2

Bài 1b (0,75đ)

= 3.8 + 98:49 – 5.1

= 24 + 2 – 5 = 21

0,25  

0,25x2

Bài 1c (0,5đ)

= 6708

0,5

Bài 1d (0,5đ)

3 – {24:[26 – 14]} = 1

0,25x2

Bài 2a (1,0đ)


… 3x = 36 – 12 

     3x = 24

       x = 24:3

       x = 8

0,25

0,25

0,25

0,25

Bài 2b (0,75đ)


… x – 35 = 515

             x = 550

0,25x2

0,25

Bài 2c (0,75đ)


và x lớn nhất

nên x là UCLN(112, 140)

             UCLN(112, 140) =  28

Kết luận: x = 28


0,25

0,25

0,25

Bài 3 (1,5đ)


Gọi a là số quả trứng cần tìm (250 ≤ x ≤ 300)

Theo đề bài a là BC(7, 10, 14)

BCNN(7, 10, 14) = 70

BC(7, 10, 14) = B(70) ={0; 70; 140; 210; 280; 350; …}

Suy ra: a = 280

Kết luận: số quả trứng vịt có trong rổ là 280 quả

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Bài 4 (0,5đ)

Tìm đúng n = 1

0,5

Bài 5(1,0đ)

Số ngày bạn Minh phải tiết kiệm là:

(20 . 8500 + 40 000) : 7000 = 30 (ngày)

0,25

0,25x3

Bài 6 (1,0đ)

Vẽ đúng 4 yêu cầu của đề bài.

0,25x4

Bài 7 (1,0đ)


  1. Ta có OM + MH = OH

                     MH = 5cm

  1. Điểm M là trung điểm OH vì:

  • M nằm giữa O và H

  • MO = MH (=5cm)

0,25

0,25

0,25


0,25


Lưu ý:

- Tổ thống nhất hướng dẫn chấm, chấm thử 3 đến 5 bài trước khi chấm.

- Học sinh làm bài trình bày cách khác, giáo viên vận dụng thang điểm để chấm.

- Học sinh vẽ hình đúng đến đâu, giáo viên chấm đến phần đó.


- HẾT -

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu