ĐỀ KIỂM TRA HOC KỲ I HOÁ HỌC - KHỐI 9 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1                              ĐỀ KIỂM TRA HOC KỲ I

ÑEÀ ĐỀ NGHỊ

 
TRƯỜNG THCS ĐỨC TRÍ                                                             NĂM HỌC: 2015 - 2016

                 

MÔN: HOÁ HỌC - KHỐI 9

(Thời gian: 45 phút, không tính thời gian giao đề)

Câu 1: (3 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

                     (1)                 (2)                       (3)                    (4)          (5)               (6)

     Fe à FeCl3 à Fe(OH)3 à Fe2O3 à Fe à FeCl2 àFe(NO3)2

Câu 2: (1 điểm) Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học minh họa:

     1. Nhúng dây nhôm vào dung dịch muối đồng (II) sunfat.

     2. Nhúng quỳ tím vào nước Clo.

Câu 3: (2 điểm) Dùng phương pháp hóa học để nhận biết 4 lọ đựng riêng biệt các dung dịch không màu bị mất nhãn sau: Na2SO4, NaCl, NaNO3, Na2CO3. Viết phương trình hóa học xảy ra.

Câu 4: (3 điểm) Trộn 200 ml dung dịch CuCl2 1M với một dung dịch có hòa tan 20 g NaOH. Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng, được kết tủa và nước lọc. Nung kết tủa đến khối lượng không đổi.

a)     Viết các PTHH

b)    Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung

c)     Tính khối lượng các chất tan có trong nước lọc.

( Cho H = 1; O = 16; Na = 23; Cl = 35,5; Cu = 64 )

Câu 5: (1 điểm) Sắt bị gỉ ngoài việc do tính hoạt động hóa học của sắt còn do các điều kiện ngoại cảnh. Các nhà hóa học đã chứng minh nếu để sắt trong bầu không khí không có nước thì dù có trải qua mấy năm sắt cũng không hề bị gỉ. Tuy nhiên nếu cho mảnh sắt vào trong bình kín đựng nước cất rồi đun sôi, sắt cũng không bị gỉ. Nguyên nhân là chỉ khi có nước và oxi tác dụng đồng thời mới làm cho sắt bị gỉ. Em hãy viết phương trình hóa học khi đốt sắt trong bình đựng khí oxi. Nêu một số biện pháp khắc phục hiện tượng sắt bị gỉ sét.

-----------------------------HẾT-----------------------------

 

Đáp án

Điểm

Câu 1: (3đ)

     Fe à FeCl3 à Fe(OH)3 à Fe2O3 à Fe à FeCl2 àFe(NO3)2

2Fe + 3Cl2 à 2FeCl3 đk: to

FeCl3  +  3NaOH   à Fe(OH)3 + 3NaCl

2Fe(OH)3 à Fe2O3  + 3H2O đk: to

Fe2O3 + 3H2 à 2Fe + 3H2O đk: to

Fe + 2HCl à FeCl2 + H2

FeCl2 + 2AgNO3 à Fe(NO3)2 + 2 AgCl

Mỗi pt đúng được 0,5đ. thiếu cân bằng hoặc điều kiện trừ 0,25đ

Câu 2: (1đ)

1. Nhôm tan dần, đồng đỏ bám lên nhôm, màu xanh dung dịch nhạt dần

Al + 3CuSO4 à Al2(SO4)3 + 3Cu

2.Quỳ tím hóa đỏ rồi mất màu ngày

Cl2 + H2O ↔ HCl + HClO

 

0,5đ

 

0,5đ

Câu 3: (2đ)

 

Na2CO3

NaCl

Na2SO4

NaNO3

HCl

Khí

-

-

-

BaCl2

X

-

kết tủa

-

AgNO3

X

kết tủa

X

Còn lại

(ghi chú: có thể thay thế HCl bằng H2SO4)

Phương trình:

2HCl  + Na2CO3 à 2NaCl + CO2 + H2O

BaCl2 + Na2SO4 à BaSO4 + 2NaCl

AgNO3  + NaCl à AgCl + NaNO3

Vẽ bảng đúng được 0,5 điểm, mỗi pt đúng được 0,5 điểm. thiếu cân bằng trừ 0,25 điểm.

 

Câu 4: (3đ)

- nCuCl2 = 0,2 mol

nNaOH = 0,5 mol

                    CuCl2 + 2NaOH à Cu(OH)2 + 2NaCl

Trước pứ:       0,2         0,5

Pứ                   0,2         0,4             0,2              0,4          (mol)

Sau pứ:             0          0,1             0,2              0,4          (mol)

                    Cu(OH)2 à CuO + H2O

                         0,2             0,2                                         (mol)

Chất rắn thu được sau khi nung là CuO

mCuO = 16g

Nước lọc gồm: NaCl và NaOH dư

m NaCl = 23,4 g

mNaOH dư = 4 g

 

 

 

0,25đ

0,25đ

0,5đ

 

 

 

0,5đ

0,5 đ

 

 

0,25đ

 

 

0,75đ

 

 

Câu 5: (1đ) 3Fe +2O2 à Fe3O4 đk: to

Nêu 2 biện pháp trờ lên được 0,5 đ

0,5đ

0,5 đ

 

 

-----------------------HẾT-----------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu