ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Toán học 7 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

                                                  Môn: Toán học 7

                                                     Thời gian: 90 phút

                                         (Không kể thời gian phát đề)


Câu 1 (2 điểm): Tính giá trị của các biểu thức

  a)                               b)

c)


Câu 2 (2,5 điểm): Tìm x, biết:

        a)                                                     b)   


c)                                                                             d)      

 

Câu 3 (1,5 điểm): Trong một hội thi thiết kế tập san, vẽ tranh tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, ban tổ chức nhận được 250 bức tranh của bốn khối 6; 7; 8; 9. Biết rằng số bức tranh của các khối 6, 7, 8, 9 lần lượt tỉ lệ với 2; 5; 8; 10. Hỏi khối 7; 8 đã gửi về ban tổ chức bao nhiêu bức tranh?

Câu 4 (0,5 điểm): Một máy photocopy siêu tốc in được 1 bản trong giây. Hỏi với tốc độ như vậy, để in được 3060 đề kiểm tra thì máy phải in trong thời gian bao nhiêu phút?

Câu 5 (0,5 điểm): Bạn Hòa đặt xe Grab đi từ nhà đến trường với vận tốc 50km/h hết 15 phút. Hỏi lúc về Hòa đi xe đạp điện với bạn Bình cũng theo con đường ấy với vận tốc 25km/h thì hết bao nhiêu phút?

Câu 6 (3 điểm): Cho ΔABC có ba góc nhọn (AB < AC). Gọi M là trung điểm của BC. Vẽ tia AM, trên tia AM lấy điểm D sao cho MA = MD.

a) Chứng minh ΔAMB = ΔDMC

b) Vẽ AH ⊥ BC tại H; DK ⊥ BC tại K. Chứng minh AH = DK

c) Gọi E là trung điểm của AH, F là trung điểm của DK. Chứng minh E, M, F thẳng hàng.

Hết
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12


        ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 -2020

                                                  Môn: Toán 7


Câu

Nội dung

Điểm

Câu1

(2 điểm)

a)                 0,250,25

b)     
0,25
0,25


0,25


c) 

         

                           

                                          


0,25 đ


0,25 đ0,25 đ


 Câu 2

(2,5 điểm)

a) 

 
0,25
0,25

b)

   


 
0,25đ


0,25đ

c)

     

                 hay   

                

    

   0,25 đ0,25 đ0,25 đd)          

   

0,250,250,25
Câu 3

(1,5 điểm)


- Gọi x, y, z, t  theo thứ tự là số bức tranh  của các khối 6,7,8,9

- Lập được: và x + y + z + t= 250

- Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

Ta có:

- Tính được: y = 50; z = 80

- Trả lời: Vậy: Khối 7 có 50 bức tranh

                        Khối 8 có 80 bức tranh


0,25đ


0,25 đ0,25 đ


0,5 đ


0,25 đ

Câu 4

(0,5 điểm)

Thời gian máy photocopy in 3060 đề kiểm tra là:

3060 . 1/3 = 1020 (giây)

Đổi 3060 giây = 17 phút

Vậy Thời gian máy photocopy in 3060 đề kiểm tra học kỳ môn toán là 17 phút


0,25đ0, 5đCâu 5

(0,5 điểm)

Đổi 15 phút = giờ

Quãng đường từ nhà đến trường là: 50. = 12,5 km

Thời gian đi từ trường về nhà là: =0,5giờ= 30 phút

(HS Có thể dùng đại lượng tỉ lệ nghịch để giải)0,25đ0,25đ
Câu 6

(3 điểm)


 a) Xét Δ AMB và Δ DMC có :

MA = MD (gt)

Góc AMB = góc DMC (2 góc đối đỉnh)

MB = MC (gt)

Do đó Δ AMB = Δ DMC (c.g.c)

 b) xét ΔAMH vuông và ΔDMK vuông có :

AM = DM (gt)

Góc AMB = góc DMC (2 góc đối đỉnh)

Do đó ΔAMH = ΔDMK (ch-gn) 

Cho ta AH = DK (2 cạnh tương ứng)

c) Vì AH = DK (chứng minh trên)

Mà E là trung điểm của AH (gt)

và F là trung điểm của DK (gt)

Nên EA = EH = EK = ED

Δ EHM = Δ FKM (c.g.c)

Cho ta góc EMH = góc FMK (2 góc tương ứng)

Mà góc EMH + góc EMC = 1800 (do B,M,C thẳng hàng)

Nên góc FMK + góc EMC = 1800

Hay góc FME = 1800 là góc bẹt

Vậy E, M, F thẳng hàng
0,25đ

0,25đ


0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ


0,25đ


0,25đ
0,25đ


0,25đ


0,25đ


0,25đHọc sinh làm cách khác nếu đúng vẫn được trọn điểm.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2019-2020

MÔN: TOÁN – LỚP 7


Cấp độ


Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

1. Thực hiện phép tính (Cộng trừ nhân chia SHT, Lũy thừa, căn bậc hai)


Hiểu thứ tự thực hiện phép tính

Vận dụng lũy thừa, căn bậc hai, GTTĐSố câu1


2
3

Số điểm; Tỉ lệ %0,5

5%

1,5

15%2; 20%

2. Tìm x


Biết cách tìm x qua cách chuyển vế

Vận dụng giá trị tuyệt đối và lũy thừa, căn bậc hai, tỉ lệ thứcSố câu1


3
4

Số điểm0,5

5%

2

20%2,5;25%

3. Toán thực tế Lập tỉ lệ thức,

Làm toán giảm giá liên quan đến %)


Thiết lập theo các dữ kiện của bài toán

Vận dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau thực hiện phép tính trong giải quyết bài toán thực tếSố câu

Số điểm1

1

10%

1

1,5


15%
2

2,5; 25%

4. Đại lượng tỉ lệ nghịch


Bài toán chuyển động

Vận dụng đại lượng tỉ lệ nghịch, thực hiện phép tính trong giải quyết bài toán thực tếSố câu

Số điểm

1

0,5


5%1

0,5;5%

5. Hai tam giác bằng nhau

Nhận biết được trường hợp bằng nhau c-g-c


Vận dụng hai tam giác bằng nhau để chứng minh hai cạnh song songSố câu

Số điểm

2

1,5


15%1

1


10%3

2,5;25%

Tổng số câu

2

3

8

13

Tổng số điểm

1,5

2

6,5

10

Tỉ lệ

15%

20%

65%

100%

----- HẾT -----


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu