ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TIẾNG NHẬTBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011

ĐỀ CHÍNH THỨC                                   Môn: TIẾNG NHẬT; Khối: D

 

 

Câu số

 

 

Mã đề thi  

 

 

147

428

592

627

715

836

1.  

A

D

C

B

A

D

2.  

C

B

B

B

B

C

3.  

A

B

A

A

D

A

4.  

B

A

C

B

D

C

5.  

A

C

D

C

C

B

6.  

C

D

A

A

B

D

7.  

B

D

D

B

A

B

8.  

D

D

C

D

C

D

9.  

D

A

D

A

D

A

10.

C

D

A

B

D

B

11.

A

B

B

D

C

A

12.

D

A

B

B

C

C

13.

A

D

B

B

B

C

14.

C

A

B

B

D

D

15.

A

A

D

D

C

B

16.

D

D

B

C

A

B

17.

A

D

A

A

B

B

18.

D

C

A

C

C

D

19.

A

C

C

A

A

D

20.

C

A

B

A

B

C

21.

B

C

A

D

D

A

22.

C

A

B

A

C

B

23.

D

D

A

B

D

B

24.

B

C

C

C

A

A

25.

B

A

C

C

C

C

26.

A

A

B

B

A

A

27.

D

D

B

D

D

B

28.

C

A

C

D

C

B

29.

B

C

A

A

C

D

30.

C

C

D

B

D

D

31.

D

B

C

D

D

C

32.

B

C

A

D

A

B

33.

A

B

D

B

C

D

34.

B

A

D

A

D

D

35.

B

A

A

A

C

A

36.

D

B

C

A

B

C

37.

D

C

B

D

A

D

38.

B

B

A

D

C

A

            1

Câu số

Mã đề thi  

147

428

592

627

715

836

39.

C

B

C

D

B

B

40.

A

C

B

D

B

D

41.

D

B

A

C

A

A

42.

D

B

B

A

D

B

43.

C

C

D

C

B

B

44.

A

B

D

D

A

A

45.

C

C

C

C

C

A

46.

B

D

D

C

A

A

47.

B

A

C

C

B

A

48.

B

D

B

A

C

B

49.

D

B

C

A

A

C

50.

D

A

C

C

D

C

51.

D

B

D

B

B

B

52.

B

B

A

D

D

D

53.

C

B

D

C

B

A

54.

D

A

B

C

B

C

55.

A

C

C

A

D

A

56.

A

D

B

D

A

A

57.

B

A

D

D

A

C

58.

C

D

D

A

A

C

59.

C

D

A

C

B

D

60.

A

B

D

D

D

B

61.

C

A

C

A

D

D

62.

A

C

D

C

A

C

63.

D

A

B

B

B

A

64.

B

B

A

A

D

D

65.

D

B

B

C

C

C

66.

A

D

C

B

B

D

67.

B

C

A

B

B

C

68.

C

D

A

B

C

C

69.

B

B

C

C

A

B

70.

C

C

B

B

A

B

71.

C

D

D

C

D

B

72.

D

C

A

A

B

D

73.

B

B

D

C

A

C

74.

B

D

A

D

D

C

75.

A

A

D

B

B

B

76.

A

C

A

B

A

A

77.

D

A

C

B

B

A

78.

B

C

D

D

B

A

79.

C

B

B

D

C

D

80.

A

D

B

A

C

D

 

  2

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu