Chứng KhoánChứng khoan        14

Xem bảng gia chứng khoan

Chứng khoán cho phép bạn xem các bảng giá mới nhất về cổ phiếu, quỹ và chỉ số chứng khoán.

Bảng giá co thể bị chậm trễ tối đa 20 phút hoặc hơn tùy vào dịch vụ báo cáo.

Thêm cổ phiếu, quỹ hoặc chỉ số chứng khoan vào thiết bị đọc chứng khoan:  Chạm vào , rồi chạm vào . Nhập biểu tượng, tên công ty, tên quỹ hoặc chỉ số chứng khoán rồi chạm vào  Tìm kiếm

Hiển thị thay đổi gia trị của chứng khoan, quỹ hoặc chỉ số chứng khoan theo thời gian:  Chạm vào cổ phiếu, quỹ hoặc chỉ số trong danh sách, rồi bấm 1ng, 1t, 1thg, 3thg, 6thg, 1n hoặc 2n. Khi bạn xem biểu đồ theo chiều ngang, bạn co thể chạm vào biểu đồ để hiển thị giá trị của một

Sử dụng hai ngon tay để xem sự thay đổi theo giá trị qua một khoảng thời gian cụ thể.

Bạn cũng co thể xem dấu kiểm cổ phiếu trong Trung tâm Thông báo. Xem "Thông báo" ở trang 31.

Xóa một cổ phiếu       Chạm vào                          và chạm vào                   bên cạnh cổ phiếu, rồi chạm vào Xoa.

Thay đổi thứ tự danh sach                            Chạm vào        . Sau đo, kéo                   bên cạnh cổ phiếu hoặc chỉ số đến vị trí mới trong danh sách.

Chuyển màn hình xem sang thay đổi phần trăm, thay đổi gia hoặc vốn hóa thị trường

Chạm vào bất kỳ giá trị nào dọc theo phía bên phải của màn hình. Chạm lại để chuyển sang màn hình xem khác.

Sử dụng iCloud để cập nhật danh sach cổ phiếu của bạn trên cac thiết bị iOS của bạn

Truy cập Cài đặt > iCloud > Tài liệu & Dữ liệu, rồi bật Tài liệu & Dữ liệu (được bật theo mặc định). Xem "iCloud" ở trang 16.

Lấy thêm thông tin

Xem bản tóm tắt, biểu đồ hoặc trang tin tức về cổ phiếu, quỹ hoặc chỉ số chứng khoan:  Chọn cổ phiếu, quỹ hoặc chỉ số chứng khoán trong danh sách, rồi vuốt các trang phía dưới thiết bị đọc chứng khoán để xem bản tom tắt, biểu đồ hoặc trang tin tức.

Trên trang tin tức, bạn co thể di chuyển lên hoặc xuống để đọc tiêu đề hoặc chạm vào một tiêu đề để xem bài viết trong Safari.

Xem thông tin chứng khoan khac tại Yahoo.com:  Chọn cổ phiếu, quỹ hoặc chỉ số chứng khoán trong danh sách, rồi chạm vào .

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu