GameGame Center 20

Giới thiệu về Game Center

Khám phá trò chơi mới và chia sẻ trải nghiệm trò chơi của mình với bạn bè trên khắp thế giới trong Game Center. Mời bạn bè chơi hoặc sử dụng tự động ghép để tìm các đối thủ xứng đáng khác. Kiếm điểm thưởng bằng cách đạt thành tích cụ thể trong trò chơi, xem thành tích mà bạn bè bạn đã đạt được và kiểm tra bảng xếp hạng để xem ai là người chơi giỏi nhất.

Ghi chú:  Game Center co thể không khả dụng ở mọi khu vực và tính khả dụng của trò chơi co thể thay đổi.

Để sử dụng Game Center, bạn cần co kết nối Internet và ID Apple. Nếu bạn không co ID Apple, bạn co thể tạo tài khoản mới trong Game Center, như mô tả bên dưới.

Chơi tro chơi.̀

Xem người chơi giỏi nhất.

Xem danh sách thành tích trò chơi.

Tìm người chơi cùng.

Chon một trọ để chơi.̀ Phan hổi đề nghị̀t bán.̣

Thông báo trạng thái của bạn, thay đổi ảnh hoặc đăng xuất.

Đăng nhập vào Game Center

Đăng nhập:  Mở Game Center. Nếu bạn thấy bí danh và ảnh của mình ở đầu màn hình, bạn đã đăng nhập. Nếu không, hãy nhập ID Apple và mật khẩu của bạn rồi chạm vào Đăng nhập. Hoặc chạm vào Tạo Tài khoản Mới để tạo ID Apple mới.

Thêm ảnh    Chạm ảnh bên cạnh tên của bạn.

Khai bao trạng thai của bạn            Chạm vào Tôi, chạm vào thanh trạng thái rồi nhập trạng thái của bạn.

Xem cài đặt tài khoản của bạn     Chạm vào Tôi, chạm vào biểu ngữ tài khoản rồi chọn Xem Tài khoản.

Đăng xuất                                                                   Chạm vào Tôi, chạm vào biểu ngữ Tài khoản rồi chạm vào Đăng xuất. Bạn không cần đăng xuất mỗi lần bạn thoát Game Center.

Mua và tải về trò chơi

Trò chơi cho Game Center được cung cấp từ App Store.

Mua và tải về trò chơi:  Chạm vào Trò chơi rồi chạm trò chơi được đề xuất hoặc chạm vào Tìm Trò chơi trong Game Center.

Mua trò chơi mà một người bạn có       Chạm vào Bạn bè rồi chạm vào tên của người bạn. Chạm vào trò chơi trong danh sách các trò chơi của bạn bè rồi chạm vào giá của trò chơi bên dưới tên của trò chơi đo ở đầu màn hình.

Chơi trò chơi

Chơi trò chơi:  Chạm vào Trò chơi, chọn một trò chơi rồi chạm vào Chơi.

Xem danh sach người chơi hàng                        Chạm vào Trò chơi rồi chọn một trò chơi và chạm vào Bảng xếp hạng. đầu

Xem thành tích bạn có thể thử   Chạm vào Trò chơi, chọn một trò chơi rồi chạm vào Thành tích.

Trở về Game Center sau khi chơi                      Bấm nút Home rồi chạm vào Game Center trên Màn hình chính.

Chơi với bạn bè

Game Center co thể giúp bạn liên hệ với người chơi trên khắp thế giới. Bạn thêm bạn bè vào Game Center bằng cách gửi yêu cầu hoặc bằng cách chấp nhận yêu cầu từ người chơi khác.

Mời bạn bè tham gia trò nhiều người:  Chạm vào Bạn bè, chọn người bạn, chọn trò chơi và chạm vào Chơi. Nếu trò chơi cho phép hoặc yêu cầu thêm người chơi, chọn người chơi khác để mời rồi chạm vào Tiếp. Gửi lời mời của bạn rồi chờ người khác chấp nhận. Khi mọi người sẵn sàng, hãy bắt đầu trò chơi.

Nếu một người bạn không khả dụng hoặc không phản hồi lời mời của bạn, bạn co thể chạm vào Tự động Ghép để Game Center tìm người chơi khác cho bạn hoặc chạm vào Mời Bạn để thử mời một số người bạn khác.

Gửi đề nghị kết bạn                                           Chạm vào Bạn bè hoặc Yêu cầu, chạm vào        ,rồi nhập địa chỉ email hoặc bí danh trên Game Center của bạn bè. Chạm vào              để duyệt danh bạ của bạn. Để thêm một số bạn bè vào một yêu cầu, nhập Trở lại sau từng địa chỉ.

Phản hồi một đề nghị kết bạn

Chạm vào Yêu cầu, chạm vào yêu cầu rồi chạm vào Chấp nhận hoặc Bỏ qua. Để báo cáo sự cố với yêu cầu, vuốt lên và chạm vào "Báo cáo Sự cố".

Xem những trò chơi một người bạn chơi và xem điểm của bạn bè

Chạm vào Bạn bè, chạm vào tên của bạn bè bạn rồi chạm vào Trò chơi hoặc Điểm.

Tìm kiếm ai đó trong danh sach bạn bè của bạn

Chạm vào thanh trạng thái để cuộn đến đầu màn hình rồi chạm vào trường tìm kiếm và bắt đầu nhập.

Chương 20    Game Center

Ngăn lời mời trò chơi từ những người khac

Tắt Lời mời Trò chơi trong cài đặt tài khoản Game Center của bạn. Xem "Cài đặt Game Center" ở trang [1].

Giữ địa chỉ email của bạn ở chế độ riêng tư

Tắt Tìm Tôi Theo Email trong cài đặt tài khoản Game Center của bạn. Xem "Cài đặt Game Center" ở trang 118.

Vô hiệu hóa tất cả hoạt động nhiều người chơi

Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn > Game Center và tắt Trò Nhiều người.

Không cho phép đề nghị kết bạn

Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn > Game Center và tắt Thêm Bạn.

Xem danh sach bạn bè của người bạn

Chạm vào Bạn bè, chạm tên của một người bạn rồi chạm vào Bạn bè ngay bên dưới ảnh của họ.

Xóa một người bạn

Chạm vào Bạn bè, chạm vào một tên rồi chạm vào Hủy kết bạn.

Bao cao hành vi xuc phạm hoặc không phù hợp

Chạm vào Bạn bè, chạm tên của một người đo rồi chạm vào "Báo cáo Sự cố".

Cài đặt Game Center

Một số cài đặt Game Center được liên kết với ID Apple bạn sử dụng để đăng nhập. Những cài đặt khác co trong ứng dụng Cài đặt trên iPhone của bạn.

Thay đổi cài đặt Game Center cho ID Apple của bạn:  Đăng nhập bằng ID Apple, chạm vào Tôi, chạm vào biểu ngữ Tài khoản rồi chọn Xem Tài khoản.

Chỉ rõ loại thông bao nào mà bạn muốn cho Game Center:  Truy cập Cài đặt > Thông báo > Game Center. Nếu Game Center không xuất hiện, hãy bật Thông báo.

Thay đổi giới hạn ảnh hưởng đến Game Center:  Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn > Game Center

 [1] Chương 20    Game Center
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu