Hóa - Hà Thị ThủyThầy ơi Thầy giải giúp e bài tập này với ạ.Em cám ơn Thầy ạ
Bài 1: Có hợp khí X gồm CO2,SO2 và SO3 có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 29,6. Sục 5,6 lít khí X vào dd BaCl2 dư thu được 11,65g kết tủa. Hấp thụ 5,6 lít khí X vào 300ml dd NaOH 2M, sau phản ứng thu được dd Y. Biết thể tích khí đo ở đktc, khối lượng chất tan có trong dung dịch Y là
A. 30,3 gam        B.34,3 gam         C.33,4 gam         D.33,0 gam
Giải:
Tỉ khối hơi so với hidro là 29,6 =>Mhỗn hợp=29,6.2=59,2
Kết tủa là BaSO4 nên n=11,65/(137+32+16.4)=0,05 mol.
Ta còn lại 2 khí: CO2 và SO2
Ta có hệ: x.44+y.64+0,05.80=59,2.(x+y+0,05)
                   X+y+0,05=5,6/22,4=0,25
Giải hệ trên ta được:x=0,1,y=0,1
Vậy khối lượng chất tang là:
m=mNa2CO3+mNa2SO3+mNa2SO4
=0,1.10+0,1.126+0,05.142=30,3 =>Đáp Án A
Bài 2: Một dung dịch X có 0,1 mol Na+, 0,25 mol NH4+,0.3 mol Cl-, còn lại là CO3(2-). Thêm từ từ 270ml dung dịch Ba(OH)2 0.2M vào dung dịch X và đun nóng. Giả sử nước bay hơi không đáng kể. Hỏi sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì tổng khối lượng của 2 dung dịch giảm tối đa là bao nhiêu gam?
A.6,671 g. B.6,761g    C.6,167g   D.6,176g.
Giải
Số mol Ba(OH)2=0,054 mol.=>0,054 Ba2+ và 0,108 OH-
Ta có: NH4++      OH-àNH3+H2O
          0,108……0,108
Ba2++                   CO3àBaCO3.
0,025…….0,025……0,025
Khối lượng mất đi bằng:
m=mNH3+mBaCO3=0,108.17+0,025.197=6,761 g. đáp án B
Bài 3:
Dung dịch X chứa các ion: Ca(2+), Na+,HCO3- và Cl-, trong đó số mol của ion Cl- là 0,1. Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH(dư), thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được 3 gam kết tủa. Mặt khác nếu đun sôi đến can dung dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A.7,47 B.9,21 C.8,79 D.9,26
giải:
-khi cho NaOH và dung dịch thì ta có:
OH-Ca2++2HCO3-àCaCO3+H2O. Lúc này ta tình được số mol Ca2+
0,02…0,02… …0,02
-khi cho Ca(OH)2 vào dung dịch thì ta có:
OH-+  Ca2++2
HCO3-àCaCO3+H2O. Lúc này ta tính được số mol CO32-.
0,03….0,03…..0,03
Ta có các số mol: 0,04 Ca2+, 0,06 HCO3-, 0,1 mol Cl-, 0,08 mol Na+.
2HCO3-àCO32-+CO2+H2O
0,06……0,03
Vậy m=mCa+mNa+mCO3+mCl
=0,04.40+0,03.60+0,1.35,5+0,08.23=8,79 g. Đáp Án C
Bài 4:
Hòa tan 10,80 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm thô vào nước dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A, 4,80 gam chất rắn và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Hòa tan chất rắn còn lại trong dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí (ở đktc).Hai kim loại đó là
A. Mg và Be B. Ca và Ba C.Mg và Ca D.Mg và Sr
M+2H2OàM(OH)2+H2.
0,15…………………0,15
=>M=m/n=(10,8-4,8)/0,15=40. Ca. ở đây ta có thể chọn ngay câu C
hoặc là tiếp:
N+2HClàNCl2+H2.
0,2…………….0,2
=>N=m/n=4,8/0,2=24.
Bài 5:
Cần một lượng quặng photphorit chứa 80% Ca3(PO4)2 để thu được một tấn Photpho, cho rằng sự hao hụt trong quá trình sản suất bằng 5%
A. 6,58 tấn B.6,29 tấn C. 5,86 tấn D.6,86 tấn
Ca3(PO4)2---à2P
310------------à 2.31=62
x.80%.95%-----à1 tấn
=>x=310.1/(62.0,8.0,95)=6,58 tấn
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu