Bài thứ nhất
b070bc601ff5f675108312450b40aa8c_56248935.fcxzczxc.bmp
Ta có điều kiện
Do đó đặc sint=x =>
Thay vào ta được:
Cost=(
=>cost=
=>cost-sint0
=>
=>
=>
Đặt y=sint+cost=cos(t)=>y2=1+2sintcost
=>2sintcost=y2-1, thay  lên ta được:

=>=>


Vậy x1=sin(, x2=sin()

-->
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu