ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NH 2019 - 2020 MÔN : TOÁN - LỚP 6 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

⎯⎯⎯⎯⎯

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NH 2019 - 2020

MÔN : TOÁN - LỚP 6

Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề)


( Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra )

Câu 1:                                                                                                                                     (2 điểm)

             Thực hiện phép tính:

                                                  a)  ;

                                                  b)  .

Câu 2:                                                                                                                                     (2 điểm)

              a) Tìm số tự nhiên x, biết: .

         b) Từ các chữ số 0, 1, 2, 3 hãy viết tất cả các số có bốn chữ số phân biệt chia hết cho 5.

Câu 3:                                                                                                                                     (1 điểm)

              Lớp 6A có 22 học sinh nam, 20 học sinh nữ được chia đều thành các tổ. Hỏi có thể chia số học sinh nam và số học sinh nữ nhiều nhất thành bao nhiêu tổ để số học sinh nam cũng như số học sinh nữ được chia đều vào các tổ?

Câu 4:                                                                                                                                     (1 điểm)

              Hai bạn Lan và Điệp được phân công trực lớp. Lan cứ 15 ngày trực lớp một lần, Điệp cứ 12 ngày trực lớp một lần. Lần đầu cả hai bạn cùng trực lớp chung vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng trực lớp chung một ngày?    


Câu 5:                                                                                                                                    (1 điểm)

              Trong các hình a/, b/, c/ sau đây: (mỗi ô vuông có độ dài cạnh là 1 cm)

  

         + Hình nào có chu vi lớn nhất? Là bao nhiêu cm?

         + Hai hình nào có chu vi bằng nhau? Là bao nhiêu cm?                  

Câu 6:                                                                                                                                     (1 điểm)

              Lớp 6P có 21 học sinh chọn môn Bóng đá làm Thể dục tự chọn, 26 học sinh chọn môn Cầu lông làm Thể dục tự chọn, trong đó có 15 học sinh chọn cả hai môn Bóng đá và Cầu lông. Có 5 học sinh được miễn học Thể dục tự chọn.

  1. Dùng sơ đồ vòng tròn (hoặc đường cong khép kín) để minh họa:

   + Tập hợp B các học sinh lớp 6P chọn môn Bóng đá.

   + Tập hợp C các học sinh lớp 6P chọn môn Cầu lông.

   + Tập hợp M các học sinh lớp 6P miễn học Thể dục tự chọn.

   + Tập hợp P các học sinh lớp 6P.

  1. Lớp 6P có bao nhiêu học sinh?


Câu 7:                                                                                                                                     (2 điểm)

              Trên một đường thẳng lấy hai điểm A và B sao cho AB = 4,5 cm rồi lấy điểm C sao cho AC = 9 cm và B nằm giữa A và C.

         a)  Giải thích vì sao điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC. 

         b)  Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm B và C. Chứng tỏ MB = (MA – MC) : 2. 


_______HẾT_______


THANG ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN

( BÀI KIỂM TRA HK I  -  TOÁN 6 )


Câu 1 (2 điểm): 

                a)   Ngoặc đơn, ngoặc vuông, kết quả                         1818                         0,5đ + 0,25đ + 0,25đ

                b)   Ngoặc đơn, ngoặc vuông, kết quả                            2                            0,25đ + 0,5đ + 0,25đ

 

Câu 2 (2 điểm):  

                 a)   10x = 1000,  kết quả  x = 3                                                                               0,5đ + 0,5đ

                 b)   Kể 6 số: 1230, 1320, 2130, 2310, 3120, 3210                                                   0,5đ x 2                                               

                        (chỉ đúng 1 hoặc 2 số: 0,25đ)


Câu 3 (1 điểm):

                        +  ƯCLN (22 , 20) = 2 (phân tích thành thừa số nguyên tố + kết quả)               0,25đ x 3

            + Vậy số tổ nhiều nhất là 2                                                                                     0,25đ


Câu 4 (1 điểm):

                        + BCNN(15 , 12) = 60 (phân tích thành thừa số nguyên tố + kết quả)               0,25đ x 3 

            + Ít nhất sau 60(ngày) hai bạn lại cùng trực lớp                                                     0,25đ


Câu 5 (1 điểm):

            + Hình b/ có chu vi lớn nhất là 9cm                                                                   0,25đ x 2

            + Hình a/ và hình c/ có chu vi bằng nhau là 8cm                                               0,25đ x 2


Câu 6 (1 điểm): 

                        

            + Vẽ đúng sơ đồ (giản đồ Venn)                                                                             0,5đ

   

   

                       + Số học sinh của lớp 6P: 21 + 26 – 15 + 5 = 37 (học sinh)                                   0,5đ


Câu 7 (2 điểm):                                                                          * Hình vẽ:  0,5đ (Không cần đúng độ dài , đúng B là trung điểm AC, M nằm giữa B và C)


          a)       BC = AC – AB = 4,5 (cm)                                                                                           0,25đ

                    BC = AB = 4,5 (cm)                                                                                                     0,25đ                                                       

                    Vậy B là trung điểm của AC                                                                                        0,25đ    

          b)       MA = MB + AB                                                                                                         

                     MC = BC – MB                                                                                                           0,25đ

             Nên MA – MC  = 2MB (do AB = BC)                                                                               0,25đ

             Suy ra điều phải chứng minh                                                                                               0,25đ* Học sinh giải cách khác đúng: chấm đủ điểm.

                                            


___________Hết__________


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu