ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NH 2019 - 2020 MÔN : TOÁN - LỚP 7 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

⎯⎯⎯⎯⎯

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NH 2019 - 2020

MÔN : TOÁN - LỚP 7

Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề)


( Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra )

Câu 1:                                                                                                                                  (1,5 điểm)

           Thực hiện các phép tính sau:

               a)    ;                  b)    .                    

                                               

Câu 2:                                                                                                                                     (2 điểm)

                a)   Tìm x  biết:  .              

                b)   Tìm x > 0 trong các tỉ lệ thức sau:

                                     ;             .      

Câu 3:                                                                                                                                     (1 điểm)

            Biết rằng 20 lít xăng nặng 15 kg. Hỏi 19 kg xăng có chứa hết được trong một cái can 25 lít không? Vì sao?

 

Câu 4:                                                                                                                                     (1 điểm)

            Hai bánh xe nối với nhau bởi một dây curoa 

(xem hình). Bánh xe lớn có bán kính 25 cm, bánh 

xe nhỏ có bán kính 20 cm. Bánh xe lớn quay được 

40 vòng trong 1 phút. Hỏi bánh xe nhỏ quay được 

bao nhiêu vòng trong 1 phút? Câu 5:                                                                                                                                     (1 điểm)

             Hình ngôi sao 5 cánh có 5 góc ở đỉnh 

A, B, C, D, E bằng nhau (hình vẽ). Hỏi số đo 

góc ở một đỉnh của hình ngôi sao đó bằng bao 

nhiêu độ? 


Câu 6:                                                                                                                                     (1 điểm)

             Tìm chu vi một khu vườn hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa độ dài hai cạnh của nó bằng và diện tích khu vườn bằng 108 m2.


Câu 7:                                                                                                                                  (2,5 điểm)

            

             Cho tam giác ABC vuông tại A, BC = 2AB, D là điểm thuộc AC 


sao cho ABD = CBD. Gọi E là trung điểm cạnh BC (xem hình vẽ và vẽ 

hình lại vào bài làm).

  1. Chứng minh  ABD = EBD suy ra số đo góc BED.  


  1. Tính C và ABC của ABC.

      

                                                           _______HẾT_______                                            

THANG ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN

( BÀI KIỂM TRA HK I  -  TOÁN 7 )


Câu 1 (1,5 điểm):  

                a/  Tính trong ngoặc tròn, vuông, kết quả:  1                                                           0,25đ x 3 

                b/  Tính lũy thừa, nhân, chia, kết quả: 0                                                                   0,25đ x 3

Câu 2 (2 điểm):  

                 a/  Dạng  x – 1 = 8  hoặc  x – 1 = -8                                                                        0,25đ x 2

                      Kết quả      x = 9  hoặc  x = -7                                                                            0,25đ x 2 

                 b/  * Tích và kết quả x = 25                                                                                  0,25đ x 2

                      * Tích và kết quả x = 55                                                                                  0,25đ x 2 

Câu 3 (1 điểm):                                                                         

               +  Không chứa hết trong can 25 lít                                                                                 0,5đ 

               +  Vì 19 kg xăng khoảng (lít) > 25 (lít)                                            0,25đ x 2

Câu 4 (1 điểm):                                          

                     Trong cùng một thời gian số vòng quay và chu vi của bánh xe là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

                     Gọi số vòng quay của bánh xe nhỏ trong 1 phút là x > 0

                                                                                                                         0,5đ

                      Suy ra                                                                                           0,25đ

                     Vậy bánh xe nhỏ quay trong 1 phút  50 vòng                                                          0,25đ                                         

Câu 5 (1 điểm): 

    

                + AMN = B + D; ANM = C + E (góc ngoài của tam giác)                                            0,25đ


                + Nên  A + B + C + D + E = A + AMN + ANM = 1800 ( tổng ba góc trong tam giác) 0,5đ

                + Vậy số đo góc ở một đỉnh bằng                                                               0,25đ

Câu 6 (1 điểm):                                          

                      * Gọi chiều rộng và chiều dài của khu vườn hình chử nhật là  x, y dương

                      * Ta có    và xy = 108                                                                                     0,5đ 

                      *                                                                   0,25đ 

                      * nên y = 12

                         Vậy chu vi khu vườn hình chữ nhật là 42 m                                                         0,25đ  

Câu 7 (2,5 điểm):  

                      * Hình vẽ:   0,5đ

                     ( đúng : tam giác vuông) 

           a)  ABD = EBD (giải thích rõ: c – g – c)                                                                    0,5đ


                 BED = BAD = 900                                                                                                    0,5đ


           b)  EDB = EDC (giải thích rõ: c – g – c)                                                                    0,5đ


                C = CBD = DBA = 900 : 3 = 300                                                                              0,25đ


                Nên   ABC = 600                                                                                                           0,25đ

* Học sinh giải cách khác đúng: chấm đủ điểm.

___________Hết__________

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu