Hướng dẫn giải Bài tập Hóa 9 - Phần Axit. 

Câu 7: Hòa tan 2,4g Mg bàng dung dịch H2SO4 3M, khối lượng muối thu được là:

a.      4,45g             b. 4,75g        c. 12 g            d.47,5

Giải: số mol Mg là: nMg=2,4/24=0,1 mol.

Mg + H2SO4 àMgSO4 +H2O

0,1…….0,1………0,1

Khối lượng muói thu được:

m=n.M=0,1.(24+32+16.4)=12 g.

Câu 8: Hòa tan Mg bằng dung dịch HCl 2M. thể tích dung dich sau phản ứng (Coi thể tích dung dịch sau phản ứng bằng thể tích dung dịch HCl).

Giải: số mol Mg là: nMg=2,4/24=0,1 mol.

Mg + 2HCl à MgCl2 + H2

0,1……0,2…….0,1

Do thể tích dung dịch sau phản ứng bằng thể tích HCl ban đầu nên ta đi tính thể tích HCl.

V=VHCl=n/CM=0,2/2=0,1 lít = 100 ml.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu