ẢnhẢnh 11

Xem ảnh và video

Ảnh cho phép bạn xem ảnh và video trên iPhone, trong:

+ Album Cuộn Camera—ảnh và video bạn ghi bằng các camera tích hợp hoặc được lưu từ email hoặc tin nhắn văn bản hoặc trang web

+ Album Kho Ảnh—ảnh được truyền phát từ (xem "Kho Ảnh" ở trang 97)

+ Thư viện Ảnh và các album khác được đồng bộ hoa từ máy tính của bạn (xem "Đồng bộ hoa

Xem ảnh và video:  Chạm vào album, rồi chạm vào một hình thu nhỏ để xem ảnh hoặc video ở chế độ toàn màn hình.

Album bạn đồng bộ hoa với iPhoto 8.0 (iLife '09) hoặc phiên bản mới hơn hoặc Aperture v3.0.2 hoặc mới hơn, co thể được xem theo sự kiện hoặc theo khuôn mặt. Bạn cũng co thể xem ảnh theo vị trí nếu chúng được chụp bằng camera hỗ trợ gắn thẻ địa lý.

Hiển thị hoặc ẩn cac điều khiển                      Chạm vào ảnh hoặc video ở chế độ toàn màn hình.

Xem ảnh hoặc video tiếp theo                         Vuốt sang trái hoặc phải. hoặc trước đó

Phóng to hoặc thu nhỏ                   Chạm hai lần hoặc chụm hoặc mở rộng hai ngon tay.

Xem trình chiếu

Xem bản trình chiếu:  Chạm vào album để mở, sau đo chạm vào ảnh và chạm vào . Chọn tùy chọn bản trình chiếu, rồi chạm vào Bắt đầu Trình chiếu.

Truyền bản trình chiếu đến HDTV                  Xem "AirPlay" ở trang 34.

Dừng bản trình chiếu

Chạm vào màn hình.

Đặt tùy chọn bổ sung

Truy cập Cài đặt > Ảnh.

Tổ chức ảnh và video

Bạn co thể tạo, đổi tên và xoa các album trên iPhone để giúp bạn tổ chức ảnh và video của mình.

Tạo album:  Khi đang xem album, chạm vào Sửa, sau đo chạm vào Thêm. Chọn ảnh để thêm vào album mới, sau đo chạm vào Xong.

Ghi chú:  Album được tạo trên iPhone không được đồng bộ hoa trở lại máy tính của bạn.

Chia sẻ ảnh và video

Gửi ảnh hoặc video bằng thư email hoặc tin nhắn văn bản (iMessage hoặc MMS) hoặc Tweet: Chọn ảnh hoặc video, sau đo chạm vào . Nếu bạn không nhìn thấy , hãy chạm vào màn hình để hiển thị các điều khiển.

Ghi chú:  Để đăng Tweet, bạn phải đăng nhập vào tài khoản Twitter. Truy cập Cài đặt > Twitter.

Giới hạn dung lượng của tệp đính kèm do nhà cung cấp dịch vụ của bạn quy định. iPhone co thể nén tệp đính kèm ảnh và video, nếu cần thiết.

Gửi nhiều ảnh hoặc video                             Trong khi xem hình thu nhỏ, chạm vào             , chọn ảnh hoặc video, sau đo chạm vào Chia sẻ.

Sao chép ảnh hoặc video              Chạm và giữ ảnh hoặc video, rồi chạm vào Sao chép.

Sao chép nhiều ảnh hoặc video                Chạm vào         ở goc phía trên bên phải của màn hình. Chọn ảnh và video, rồi chạm vào Sao chép.

Dan ảnh hoặc video bằng thư   Chạm và giữ vị trí bạn muốn đặt ảnh hoặc video, rồi chạm vào Dán.

email hoặc tin nhắn văn bản (iMessage hoặc MMS)

Chương 11    Ảnh

Lưu ảnh hoặc video từ thư email            Chạm để tải xuống mục nếu cần, chạm ảnh hoặc chạm và giữ video, rồi chạm vào Lưu.

Lưu ảnh hoặc video từ tin nhắn                      Chạm vào hình ảnh trong cuộc trò chuyện, chạm vào                     , sau đo chạm văn bản                     vào Lưu.

Lưu ảnh từ trang web                     Chạm và giữ ảnh, rồi chạm vào Lưu Ảnh.

Chia sẻ video trên Youtube         Trong khi xem video, chạm vào                       , sau đo chạm vào "Gửi đến YouTube".

Ảnh và video mà bạn nhận được hoặc bạn lưu từ trang web, được lưu vào album Cuộn Camera của bạn.

In ảnh

In ảnh:  Chạm vào , sau đo chạm vào In.

In nhiều ảnh:  Trong khi xem album ảnh, chạm vào . Chọn ảnh mà bạn muốn rồi chạm In. Để biết thêm thông tin, hãy xem "In" ở trang 29.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu