Bài Thứ 2012b48d8c0d53d859191afbf29120c22_56248951.fggfg.bmp

Giải:

Đặt t=

Thay vào ta được:

2.(t2+4)t+11

ó2t2-t-30

ó-1t

=>

=>

=>
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu