ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020 TOÁN – Khối 7  SỞ GD&ĐT TP.HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020

TRƯỜNG TiH - THCS - THPT Môn:  TOÁN  – Khối 7 

EMASI NAM LONG Thời gian làm bài: 90 phút

------------------- (Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm có 07 trang) MÃ ĐỀ: 001

Câu 1. Kết quả của phép tính 14.12-25 là:

A. 1140 B. -1140 C. -140 D. 140

Câu 2. Cho x+57=-1449. Giá trị của x là:

A. 37 B. -37 C. -1 D. 1

Câu 3. Cho tỉ lệ thức x7=323 . Giá trị của x là:

A. 2123 B. -2123 C. 1023 D. -423

Câu 4. Tìm hai số thực x và y biết  x3=y7 x+y=30

A. x=9; y=21 B. x=21; y=9

C. x=1; y=37 D. x=37; y=1

Câu 5. Bản vẽ của một hồ bơi hình chữ nhật cho thấy chiều dài và chiều rộng của hồ bơi tỉ lệ với 7 và 2. Biết chu vi của hồ bơi là 54m. Chiều dài và chiều rộng của hồ bơi là:

A. Chiều dài 6m; chiều rộng 21m B. Chiều dài 21m; chiều rộng 6m

C. Chiều dài 19m; chiều rộng 8m D. Chiều dài 8m; chiều rộng 19m

Câu 6. Số dương 36 có căn bậc hai là:

A. 18 và-18 B. 34 và-34 C. 72 và-72 D. 6 và-6

Câu 7. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x=12 thì 

y=-6. Hệ số tỉ lệ của y đối với x là:

A. 12 B. 2 C.-2 D. -12

Câu 8. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x=3 thì y=5. Hệ số tỉ lệ của y đối với x là:

A. 15 B. -15 C. 35 D. 53

Câu 9. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và hệ số tỉ lệ của y đối với x là 13. Hệ số tỉ lệ của x đối với y là:

A. 13 B. -13 C. 113 D. -113

Câu 10. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x=-7 thì

y=14. Khi x=16 thì giá trị của y là: đáp ánA

A. y=8 B. y=-8 C. y=32 D. y=-32

Câu 11. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x=24 thì y=8. Khi x=12 thì giá trị của y là: đáp ánA

A. y=24 B. y=-24 C. y=4 D. y=-4

Câu 12. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x=10 thì

y=5. Khi x=25 thì giá trị của y là: đáp ánA

A. y=2 B. y=-2 C. y=10 D. y=-10

Câu 13. Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là 12, y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là 4. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là 48;

B. x tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ là 48;

C. x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là 3;

D. x tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ là 3.

Câu 14. Hiện nay, giá bán điện sinh hoạt áp dụng cho hộ gia đình được quy định như sau:

Mức tiêu thụ điện

Giá tiền (chưa tính thuế)

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

1 549 đồng/kWh

Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

1 600 đồng/kWh

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

1 858 đồng/kWh

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

2 340 đồng/kWh

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

2 615 đồng/kWh

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2 701 đồng/kWh

Trong tháng 11, nhà bạn Hương đã tiêu thụ hết 112 kWh điện. Số tiền điện trong tháng 11 (chưa tính thuế) gia đình bạn Hương phải trả là:

A. 208 096 đồng B. 179 746 đồng

C. 179 200 đồng D. 109 591 đồng

Câu 15. Cho biết 10 công nhân xây một ngôi nhà hết 42 ngày. Hỏi 20 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (Giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)

A. 23 ngày B. 22 ngày C. 21 ngày D. 20 ngày

Câu 16. Nhân dịp Black Friday, một cửa hàng có chương trình giảm giá 20% cho toàn bộ sản phẩm. Bạn Thư mua một đôi giày giá 112 000 đồng và một cái túi xách giá 100 000 đồng. Số tiền bạn Thư phải trả cho cửa hàng là:

A. 242 400 đồng B. 169 600 đồng

C. 115 000 đồng D. 212 000 đồng

Câu 17. Tọa độ điểm E trong mặt phẳng tọa độ Oxy sau là:

A. E(2;3) B. E(3;2) C. E(-2;3) D. E(3;-2)


Câu 18. Cho mặt phẳng tọa độ Oxy như sau, điểm có tọa độ (4;-2) là:

A. E B. J C. I D. H

Câu 19. Điểm thuộc đồ thị hàm số y=-4x là:

A. E(2;8) B. E(2;-8) C. E(-8;2) D. E(8;-2)

Câu 20. Cho hàm số y=fx=x+2. Giá trị của f1 là:

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 21. Cho hàm số y=fx=-17. Giá trị của f0 là:

A. 0 B. 17 C. -17 D. 7

Câu 22. Hàm số y=fx với các giá trị được cho trong bảng sau:

x

-1

3

6

10

y

-3

1

11

15

Giá trị của f6 là:

A. -3 B. 1 C. 11 D. 15

Câu 23. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy có đồ thị hàm số như sau:

Hãy cho biết đây là đồ thị của hàm số nào?

A. y=x B. y=-x C. y=2x D. y=-2x

Câu 24. Cho đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ cao h (km) của một máy bay vào thời gian t (phút) bay trong 20 phút đầu khi cất cánh như sau:

Tại thời điểm 6 phút sau khi cất cánh, độ cao của máy bay là:

A. 4 km B. 6 km C. 8 km D. 10 km

Câu 25. Cho hình vẽ. Số đo x là:

A. 76°.

B. 66°.

C. 86°.

D. 79°.

Câu 26. Cho tam giác GIH có I=31°, H=26°. Số đo góc G là:

A. 33°. B. 57°. C. 113°. D. 123°.

Câu 27. Cho hình vẽ. Số đo x là:

A. 129°.

B. 39°.

C. 49°.

D. 119°.

Câu 28. Cho hình vẽ. Số đo x là:

A. 42°.

B. 139°.

C. 138°.

D. 128°.


Câu 29. Cho hình vẽ. Số đo xy lần lượt là:

A. 30° 77°.

B. 29° 77°.

C. 55° 103°.

D. 77° 29°.

Câu 30. Cho hình vẽ. Kí hiệu hai tam giác bằng nhau nào sau đây đúng?

A. ∆ABC=∆ADC (c.c.c).

B. ∆ABC=∆ACD (g.c.g).

C. ∆ABC=∆DAC (c.g.c).

D. ∆ABC=∆ADC (g.c.g).

Câu 31. Cho hình vẽ. Kí hiệu hai tam giác bằng nhau nào sau đây đúng?

A. ∆EDI=∆GFI (c.g.c).

B. ∆EDI=∆GFI (c.c.c).

C. ∆EDI=∆IFG (c.g.c).

D. ∆EDI=∆FIG (g.c.g).

Câu 32. Cho tam giác ABC và tam giác A’B’C’ có AB=A'B', AC=A'C', BC=B'C'. Kết luận nào sau đây đúng?

A. ∆ABC=∆C'B'A'. B. ∆ABC=∆A'C'B'.

C. ∆ABC=∆A'B'C'. D.∆ABC=∆B'A'C'.

Câu 33. Cho tam giác ABC và tam giác IJK có AB=IJ, A=I,B=J. Kết luận nào sau đây đúng?

A. ∆ABC=∆JIK. B. ∆ABC=∆JKI. C. ∆ABC=∆KJI. D. ∆ABC=∆IJK.

Câu 34. Cho tam giác ABC có AB=AC, M là trung điểm của BC. Kết luận nào sau đây đúng?

A. AM là tia phân giác của BAC. B. AM song song với BC.

C. BM > CM. D. B<C.

Câu 35. Cho ∆ABC=∆DEF. Biết AB=4cm, AC=6cm, BC=9cm. Phát biểu nào sau đây sai?

A. DF=6cm. B. EF=9cm. C. DE=9cm. D. DE=4cm.

Câu 36. Cho ∆ABC=∆MNP. Biết AB=5cm, A=15°, N=75°. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. B=75°. B. NP=5cm. C. MP=5cm. D. C=15°.

Câu 37. Cho tam giác MNP vuông tại M có MN=12cm, NP=13cm. Độ dài cạnh MP là:

A. 25cm. B. 313cm. C. 1cm. D. 5cm.

Câu 38. Cho tam giác ABC vuông tại A. Hệ thức nào sau đây đúng?

A. AB2+BC2=AC2. B. AB2+AC2=BC2.

C. AB2-AC2=2BC2. D. AB2-BC2=AC2.

Câu 39. Bộ ba độ dài nào sau đây là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông?

A. 3cm, 4cm, 6cm. B. 6cm, 8cm, 10cm.

C. 9cm, 11cm, 13cm. D. 8cm, 9cm,11cm.

Câu 40. Cho tam giác ABC cân tại A, điểm H thuộc cạnh AC sao cho BH vuông góc với AC. Biết AB=15cm, BC=10cm. Khi đó độ dài cạnh AH là:

A. 10cm. B. 25cm. C. 353 cm. D. 356 cm.

--------- HẾT ---------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu và máy tính cầm tay.

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu