ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN – KHỐI 6 TRƯỜNG TH, THCS, THPT QUỐC TẾ CANADA 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

TRƯỜNG TH, THCS, THPT QUỐC TẾ CANADA NĂM HỌC 2019 – 2020

--------------------------- MÔN: TOÁN – KHỐI 6

ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề gồm có 01 trang) (Không kể thời gian phát đề)


Họ và tên thí sinh:

Số báo danh:


Câu 1:  (1.0 điểm

  a)  Tập hợp A gồm các số tự nhiên chẵn không vượt quá 30. Biểu diễn A bằng phương pháp liệt kê phần tử và cho biết A có bao nhiêu phần tử. 

  b)  Tập hợp B là tập hợp con của A bao gồm các số chia hết cho 3. Biểu diễn B bằng phương pháp liệt kê phần tử.

Câu 2:  (1.5 điểmTính giá trị của biểu thức (thực hiện tính nhanh nếu có thể):

 1. 73.31+64.27+73.33

 2. 142-75-23.10-59:57:2

 3. -123+47-24+|-36+14|

Câu 3:  (1.5 điểm)  Tìm x, biết:

 1. 120-x-5=52

 2. 25+3x-8=-106

Câu 4:  (2.5 điểm)

 1. Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất sao cho x⋮18, x⋮24 và x⋮30.

 b)   Trong chương trình “Giỏ quà Tết BCIS”, các bạn học sinh khối 6 đã quyên góp được 120 bộ quần áo, 144 hộp mứt và 192 đòn bánh tét. Ban tổ chức muốn chia số quà này cho các bạn nhỏ trong một mái ấm tình thương trên địa bàn thành phố sao cho số bộ quần áo, số hộp mứt và số đòn bánh tét ở mỗi phần quà là như nhau. Hỏi ban tổ chức có thể chia được nhiều nhất là bao nhiêu phần quà? 

Câu 5:  (3.0 điểm)  Cho đường thẳng xy và điểm O bất kì trên xy. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA=6cm, trên tia Oy lấy các điểm B và C sao cho OB=4cm, OC=10cm.

 1. Kể tên 1 cặp tia đối nhau và 1 cặp tia trùng nhau có trên hình.

 2. Tính độ dài của đoạn thẳng AB và BC.

 3. Gọi M là trung điểm của đoạn OB. Hỏi M có phải là trung điểm của đoạn AC hay không? Vì sao? 

Câu 6:  (0.5 điểm)  Máy bay động cơ ra đời năm abcd. Trong đó a, b, c, d là các chữ số khác nhau. Số a có đúng một ước, số b là hợp số lẻ nhỏ nhất, số c không phải số nguyên tố cũng không phải hợp số, số d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất. Tìm abcd.---------HẾT---------

(Chú ý: Học sinh không được phép sử dụng máy tính khi làm bài)

        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM                                    ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM

TRƯỜNG TH, THCS, THPT QUỐC TẾ CANADA MÔN: TOÁN – KHỐI 6

--------------------------- (Đáp án gồm có: 02 trang)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu

Đáp án

Thang điểm

1a

A={0;2;4;6;…;28;30}

 Tập hợp A có 16 phần tử.

0.5 điểm

0.25 điểm

1b

B={0;3;6;9;12;15;18;21;24;27;30}

0.25 điểm

2a

73.31+64.27+73.33=73.31+73.33+64.27=73.31+33+64.27=73.64+64.27=64.73+27=64.100=64000.25 điểm


0.25 điểm

2b

142-75-23.10-59:57:2=142-75-8.10-52:2=142-75-80-25:2=142-75-55:2=142-20:2=142-10=132


0.25 điểm


0.25 điểm

2c

-123+47-24+-36+14=-76-24+-22=-100+22=-78


0.25 điểm

0.25 điểm

3a

120-x-5=52120-x-5=25              x-5=120-25              x-5=95              x        =95+5              x        =100


0.25 điểm


0.25 điểm

0.25 điểm

3b

25+3x-8=-10625+3x-8=106           3x-8=106-25           3x-8=81               x-8=81:3                x-8=27                 x        =35


0.25 điểm


0.25 điểm


0.25 điểm

4a

X là BCNN (18; 24; 30)

18=2.32

24=23.330=2.3.5

BCNN18;24;30=23.32.5=360

Vậy x cần tìm là 3600.5 điểm0.5 điểm

4b

Gọi x là số phần quà mà ban tổ chức có thể chia được.(N*, x>1)

Theo đề bài ra ta có: 

120⋮x;144⋮x;192⋮x và x lớn nhất

 • X là ƯCLN (120; 144; 192)

120=23.3.5144=24.32192=26.3

ƯCLN (120; 144; 192)=23.3=24

Vậy ban tổ chức có thể chia được nhiều nhất là 24 phần quà.

0.25 điểm


0.75 điểm

0.5 điểm

5

0.5 điểm

5a

1 cặp tia trùng nhau: AO và AB

1 cặp tia đối nhau: Ox và Oy

0.25 điểm

0.25 điểm

5b

Vì O nằm giữa A và B nên:

AO+OB=ABAB=6+4=10(cm)

Vì B nằm giữa O và C nên:

OB+BC=OC

 • BC=OC-0B

 • BC=10-4=6(cm)

0.5 điểm
0.5 điểm

5c

Vì M là trung điểm của OB nên OM=MB=2 cm

O nằm giữa A và M nên: AM=AO+OM=6+2=8cm

B nằm giữa M và C nên: MC=MB+BC=2+6=8(cm)

Ta có: M nằm giữa A và C và AM=MC

 • M là trung điểm của AC.


0.5 điểm0.5 điểm

6

Năm cần tìm là: 1903

0.5 điểm

        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

TRƯỜNG TH, THCS, THPT QUỐC TẾ CANADA NĂM HỌC 2019 – 2020

--------------------------- MÔN: TOÁN – KHỐI 6

ĐỀ DỰ BỊ Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề gồm có 02 trang) (Không kể thời gian phát đề)


Họ và tên thí sinh:

Số báo danh:


Câu 1:  (1.0 điểmCho tập hợp A=xN / 6<x15.

 1. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử của A. Tập hợp A có bao nhiêu phần tử?

 2. Viết hai tập hợp con của A sao cho mỗi tập hợp con đó gồm hai phần tử đều là số nguyên tố.

Câu 2:  (1.5 điểmTính giá trị biểu thức sau (thực hiện tính nhanh nếu có thể):

Câu 3:  (1.5 điểmTìm x, biết:

Câu 4:  (2.5 điểm

 1. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất thỏa mãn x72x240.

    b)   Cô giáo muốn chia 120 quyển vở, 48 bút chì, 72 tập giấy thành các phần thưởng đều nhau, mỗi phần gồm 3 loại. Em hãy giúp cô tính xem có thể chia thành nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng? 

Câu 5:  (3.0 điểmCho đường thẳng xy và điểm A thuộc đường thẳng xy. Trên tia Ax lấy điểm B sao cho AB = 4cm trên tia Ay lấy hai điểm C, D sao cho AC = 2cm, AD = 6cm.

 1. Kể tên một cặp tia đối và một cặp tia trùng nhau trên hình.

 2. Tính độ dài đoạn thẳng BC và CD.

 3. Gọi M là trung điểm CD. Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng BM không? Vì sao?

Câu 6:  (0.5 điểmTheo sách giáo khoa Sinh học 6, chúng ta đã được biết: Tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định thì phân chia. Quá trình đó diễn ra như sau:

      Đầu tiên từ 1 nhân hình thành 2 nhân, tách xa nhau. Sau đó, chất tế bào được phân chia, xuất        hiện một vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con. 

      Các tế bào con lớn lên, sau khi bằng tế bào mẹ, các tế bào này lại phân chia tạo thành 4, rồi thành 8 tế bào,…

  Quá trình trên được minh họa bằng hình vẽ sau:


Em hãy cho biết số tế bào con có được ở lần phân chia thứ 5 và lần phân chia thứ 10.


---------HẾT---------


(Chú ý: Học sinh không được phép sử dụng máy tính khi làm bài)

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM

TRƯỜNG TH, THCS, THPT QUỐC TẾ CANADA   MÔN: TOÁN – KHỐI 6

--------------------------- (Đáp án gồm có: 02 trang)

ĐỀ DỰ BỊ

Câu

Đáp án

Thang điểm

1a

Tập hợp A có 9 phần tử

0,25đ

0,25đ

1b

0,25đ

0,25đ

2a0,25đ0,25đ

2b0,25đ0,25đ

2c0,25đ


0,25đ

3a


0,25đ

0,25đ


0,25đ

3b


0,25đ0,25đ


0,5đ

4a

Tìm số tự nhiên nhỏ  nhất thỏa mãn: x72x240

Phân tích đa thức thành nhân tử (có trình bày cách chia theo cột)

Thừa số nguyên tố chung và riêng là 2, 3 và 5

Lập tích với số mũ lớn nhất


0,25đ


0,25đ0,25đ0,25đ

4b

Gọi x là số phần thưởng có thể chia được.(N*, x>1)

Theo đề bài ra ta có:  120x;48x;72x và x lớn nhất

 Nên x là ƯCLN (120; 48; 72)

ƯCLN (120; 48; 72)=

Vậy cô giáo có thể chia được nhiều nhất là 24 phần quà.


0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

5

0,5đ5a

Một cặp tia đối Ax và Ay

Một cặp tia trùng AC và AD


0,5đ

5b

0,5đ

0,5đ

5c

A là trung điểm của BM vì:

 • Điểm A nằm giữa B và M0,5đ0,5đ

6

Sau khi phân chia lần 1 tạo ra được 2 tế bào con.

Sau khi phân chia lần 2 tạo ra được tế bào con.

Sau khi phân chia lần 3 tạo ra được tế bào con.

Như vậy sau khi phân chia lần 5 tạo ra được tế bào con, lần 10  tạo ra được tế bào con.0,25đ


0,25đ


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu