Công thức tính số phần tử + Công thức tính Tổng các số hạng của dãy số* Công thức :  Tính số số hạng của một dãy số theo quy luật
               ( hay tính số phần tử của một tập hợp )

                                          ( số cuối  -  số đầu )                  
            Số số hạng  =   __________________            + 1
                                         Khoảng cách 2 số

* Công thức :  Tính tổng các số hạng của dãy số theo quy luật
            (  Cậu bé giỏi tính toán Gau-xơ  - trang 18 SGK )

                                    ( số đầu + số cuối ) . số số hạng
            TỔNG  =       _______________________________
                                                            2
16 comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu