KIỂM TRA HỌC KÌ I 7    ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                   


KIỂM TRA HỌC KÌ I 

Môn: TOÁN 7

Năm học: 2019 – 2020

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

-------------------------

Đề thi gồm 01 trang 

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính

a/  23 + 0,75:34- 212

b/

c/  109494148255

Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết:

a/ 18-x-12=19

b/ 518-x+15=12

Bài 3: (2 điểm)

Một lớp học có 32 học sinh gồm ba loại học lực: giỏi, khá, trung bình. Biết số học sinh học lực giỏi, khá, trung bình tỉ lệ với 9:5:2. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh giỏi?

Bài 4: (3 điểm)

 Cho Δ ABC có AB = AC. Gọi D là trung điểm của cạnh BC.

a/  Chứng minh Δ ABD = Δ ACD và AD là phân giác của BAC.

b/ Vẽ DM AB. Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN=AM. Chứng minh DN AC.

c/ Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng NC. Trên tia đối của tia KD lấy điểm E sao cho KD = KE. Chứng minh M, N, E thẳng hàng.

Bài 5: (1 điểm) Bạn Lan dự định mua 25 quyển tập với giá tiền  phải trả là 200.000 đồng. Khi đến cửa hàng thì Lan thấy tập tăng giá thêm 1000 đồng một quyển. Hỏi bạn Lan có thể mua nhiều nhất là bao nhiêu quyển tập?

----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên học sinh:……………..…………………………………………………………

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: TOÁN 7

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


Câu 1


a/

=23+1-52=-56b/


c/ 

        109494148255

 =    2 . 59724 (2 . 7)8525

 =    29597828.  78510

  =   21   51250.5


0.50.25

0.250.250.25

câu 2

a/ 

b/ 

518-x=12-15

518-x=310

518-x=310 hay 518-x=-310 

x=518-310 hay x=518-- 310

x=-145 hay x=2645

0.25đ


0.25đ

 0.25đ


0,25đ0.25

0.250.250.25


Câu 3

Gọi số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt là x, y, z

Theo bài ra, ta có: x + y + z = 32 và

Áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau, thu được:

                   

Suy ra x =18; y =10; z = 4.

Vậy số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt là: 18, 10, 4.


0,25


0,250,25

0,5


0,5


0,25

câu 4

a/ Xét ΔABD và ΔACD có:

AB = AC ( gt )

AD là cạnh chung

BD = CD ( D là trung điểm của BC )

Vậy ΔABD = ΔACD ( c.c.c )

BAD= CAD ( 2 góc tương ứng )

AD là tia phân giác của BAC

b,  Xét ΔAMD và ΔAND có:

AM = AN ( gt )

MAD= NAD ( cmt )

AD là cạnh chung

Vậy ΔAMD = ΔAND ( c.g.c )

AMD= AND=900 ( 2 góc tương ứng )

DN AC

c, Xét ΔNKE và ΔCKD có:

KN = KC ( K là trung điểm của NC )

NKE = CKD ( đối đỉnh )

KE = KD ( gt )

Vậy ΔNKE = ΔCKD ( c.g.c )

NEK= CDK ( 2 góc tương ứng ). Mà 2 góc ở vị trí so le trong nên NE // BC                                 (1)

ADB= ADCABD= ACD

ADB+ ADC=1800 ( kề bù )

ADB= ADC= 18002=900

AD BC                                           ( 2 )

Gọi H là giao điểm của AD và MN

Xét ΔAHM và ΔAHN có:

AM = AN ( gt )

MAH=NAH cmt

AH là cạnh chung

Vậy ΔAHM = ΔAHN ( c.g.c )

AHM= AHN ( 2 góc tương ứng )

AHM+ AHN= 1800

AHM= 900

AD MN                                            ( 3 )

Từ ( 2 ) và ( 3 ) suy ra MN // BC              ( 4 )

Từ ( 1) và ( 4 ) suy ra M, N, E thẳng hàng.0.5


0.25


0.25


0.50.25

0.250.5

0.25

0.25Câu 5

Số tiền 1 quyển tập: 

200000 : 25 = 8000 đ

Giá tiền 1quyển tập sau khi tăng: 

8000 + 1000  = 9000 đ

Số  quyển tập có thể mua: 

200000 : 9000 = 22,2

 • Mua 22 quyển


1 đ


     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

                                               

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: VẬT LÝ 7

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề kiểm tra gồm có 2 trang

Câu 1: (1,5 điểm) 

Học sinh kẻ lại bảng sau vào giấy làm bài, rồi điền nội dung thích hợp vào các ô trống:


GƯƠNG PHẲNG

GƯƠNG CẦU LỒI

GƯƠNG CẦU LÕM

Độ lớn của ảnh so với vật
Một ứng dụng trong cuộc sống
  Câu 2: (2,0 điểm)

Hãy điền vào chỗ chấm (...) để các câu phát biểu sau là đúng (chỉ ghi số và từ điền thêm, không ghi lại cả câu)

 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa …(1)……….. và pháp tuyến của gương tại 

điểm tới. Góc phản xạ ………(2)……. góc tới.

b) Vận tốc âm truyền trong không khí……(3)………….. hơn trong thép.

c) Trong môi trường …(4)…… và đồng tính ánh sáng truyền đi theo …(5)…...

d) Biên độ dao động của một nguồn âm càng ……(6)…....., âm nghe càng to.

e) Vùng phía sau vật cản không nhận được ……(7)………… từ nguồn sáng truyền tới được gọi là ……(8)…….

Câu 3: (1,0 điểm)

Trong thí nghiệm ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. Điểm A cách gương 3 cm.  

Hỏi:

 1. Đoạn AA’ có vuông góc với gương không?

 2. Khoảng cách từ A’ đến gương là bao nhiêu?

Biết A’ là ảnh của A qua gương.

Câu 4: (1,0 điểm)

Một người cao 1,8m đứng trước gương phẳng.Hỏi ảnh của người cao bao nhiêu cm?

Câu 5: (1,5 điểm)

Khi trời mưa hay có hiện tượng sấm sét, ta thường nghe tiếng sấm sau khi nhìn thấy tia chớp hay ta nhìn thấy tia chớp sau khi nghe tiếng sấm ? Giải thích vì sao? 

Câu 6: (2,0 điểm)

Vật A phát ra âm có 3000 dao động trong 30 giây. Vật B phát ra âm có 2000 dao động trong 5 giây.

a) Tính tần số dao động vật A.

b) Tính tần số dao động vật B. 

c) Vật nào phát ra âm trầm hơn? Vì sao? 

Câu 7: (1,0 điểm)

Vẽ ảnh A’B’ của vật AB tạo bởi gương phẳng 

----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên học sinh:……………..………………………………Số báo danh…………………


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: VẬT LÝ 7

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (1,5 điểm)


GƯƠNG PHẲNG

GƯƠNG CẦU LỒI

GƯƠNG CẦU LÕM

Độ lớn của ảnh so với vật

Bằng

Nhỏ hơn vật

Lớn hơn vật

Một ứng dụng trong cuộc sống

Gương soi

Kính chiếu hậu

Bếp mặt trời
(0,25 đ x6)

Câu 2: (2,0 điểm)

(0,25 đ x8)

 1. tia tới 

 2. bằng

 3. chậm ( hoặc nhỏ )

 4. trong suốt

 5. đường thẳng

 6. lớn

 7. ánh sáng

 8. bóng tối

Câu 3: (1,0 điểm) 

(0,5 đ x2)

a) Đoạn AA’ có vuông góc với gương

b) Khoảng cách từ A’ đến gương là 3 cm

Câu 4: (1,0 điểm) 

1,8 m = 180cm

Ảnh của người đó cao 180cm

Câu 5: (1,5 điểm) 

(0,75 đ x2)

-Ta thường nhìn thấy tia chớp trước khi nghe tiếng sấm

- Vì ánh sáng truyền đi nhanh hơn âm thanh

Câu 6: (2,0 điểm) 

Tần số dao động vật A

3000: 30 = 100 Hz (0,5 đ)

Tần số dao động vật B

2000: 5 = 400 Hz (0,5 đ)

Vật A phát ra âm trầm hơn (0,5 đ )

Vì tần số càng lớn âm phát ra càng cao (400Hz>100Hz) (0,5 đ )

Câu 7: (1,0 điểm) 

Thiếu ký hiệu bằng nhau, vuông góc  ( 0,25đ mỗi loại) – Chỉ trừ 1 lần

A’B’ vẽ không nét đứt  (- 0,25đ)

HẾT


     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

                                               

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: SINH HỌC 7

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (2,5 điểm)

 1. Em hãy chú thích các chi tiết cấu tạo cơ thể của trùng roi ?

 2. Nêu dấu hiệu cho biết trùng roi là sinh vật trung gian giữa Động vật và Thực vật .

              Description: C:\Users\HongAn\Desktop\Untitled.png

Hình. Cấu tạo cơ thể của trùng roi

Câu 2: (2,0 điểm)

 1. Hoàn thành các thông tin trong bảng dưới đây:

Đặc điểm

Sứa

San hô

 • Cách di chuyển 

 • Lối sống

 • Vai trò

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

 1. Chúng ta cần thực hiện các biện pháp nào để giữ gìn và bảo vệ vùng biển san hô ?

Câu 3: (2,0 điểm)

Giun kim là là một loại giun nhỏ, dài từ 1mm đến 10mm, sống kí sinh ở ruột già người, nhất là trẻ em. Đêm, giun cái liên tục tìm đến hậu môn đẻ trứng gây ngứa ngáy, sau đó theo phân ra ngoài môi trường.

a) Cho biết, giun kim thuộc Ngành động vật nào? 

b) Dựa vào hình vòng đời giun kim ở trẻ em, em hãy cho biết giun kim lây nhiễm vào cơ thể con người qua đường nào? Từ đó, đề xuất 2 biện pháp phòng chống giun kim kí sinh?

Câu 4: (1.5 điểm)

 1. Em hãy cho biết tên của loài động vật trong hình, chúng thuộc Ngành nào? 
Hình A2019-10-20 (6)


maxresdefault_(1)

Hình B


b) Ốc sên là một loại sinh vật phá hại cây trồng và gây nhiều thiệt hại cho người nông dân khi canh tác các loại cây hoa màu. Em hãy nêu các biện pháp diệt ốc sên an toàn cho thực vật và không ảnh hưởng đến môi trường sống của các sinh vật khác.

Câu 5: (2,0 điểm) 

Ong mắt đỏ - giải pháp sinh học phòng chống sâu đục thân

Để diệt sâu đục thân, từ trước đến nay nông dân thường phun thuốc hóa học lặp đi lặp lại nhiều lần, gây tốn kém mà còn ảnh hưởng xấu đến môi trường, sức khỏe con người và vật nuôi, làm giảm sự đa dạng sinh học. Nhằm tìm hướng đến mục tiêu phát triển nền nông nghiệp xanh, sạch, thân thiện với môi trường thì việc sử dụng ong mắt đỏ chính là phương án hoàn hảo. 

Không giống những con ong quen thuộc thường thấy, ong mắt đỏ - thuộc ngành chân khớp là loài sống ký sinh với kích thước rất nhỏ. Đặc tính quan trọng nhất của loài ong này chính là tập tính đẻ trứng ký sinh vào bên trong trứng của các loài sâu hại. Khi trứng ong mắt đỏ nở, con non sẽ tiêu thụ dinh dưỡng từ bên trong trứng sâu, khiến trứng chết đi, không còn khả năng nở ra sâu hại. 

a) Ong mắt đỏ tiêu diệt sâu đục thân bằng cách nào?

b) Em hãy cho 2 ví dụ về vai trò của Ngành Chân khớp đối với đời sống con người và tự nhiên?

----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên học sinh:……………..……………………………………………………………………

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: SINH HỌC 7

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)


CÂU

NỘI DUNG TRẢ LỜI

ĐIỂM TỪNG PHẦN

Câu 1

2,5 điểma

1. Roi

2. Điểm mắt

3. Nhân

4. Diệp lục 

0,5 x 4 ý = 2 

b

Trong cơ thể vừa có hạt diệp lục giống TV lại vừa có cơ quan di chuyển giống ĐV.

0,5 

Câu 2

2,0 điểm

a


b


Hình 1. Sứa

Hình 2. San hô

 • Co bóp dù

 • Đơn độc (boi lội)

 • Thực phẩm

 • Không

 • Tập đoàn (song bám)

 • Mỹ quan/chất vôi

Hoàn thành bảng

Thành lập các khu bảo tồn và khôi phục, bảo vệ các rạn san hô, tránh khai thác.


0,5 x 3 cặp ý = 1,5 
0,25 x 2 =  0,5 

Câu 3

2,0 điểm

a

Ngành Giun tròn

0,5 

b- Trẻ em có thói quen mút tay, bốc thức ăn bằng tay nên vô tình đưa trứng giun vào trong cơ thể.

- Biện pháp:

  + Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh

  + Sổ giun định kì

 (Hoặc những đáp án đúng khác)

1,0 


0,25 x 2 = 0,5 

Câu 4

1,5 điểm


a. - Hình A: Trai sông   - Hình B: Mực

    - Ngành thân mềm

b. - Biện pháp thủ công: bắt ốc sên

    - Biện pháp sinh học: dùng thiên địch tiêu diệt sinh vật có hại

0.25 x 2 = 0,5

0.5

0.25 x 2 = 0,5


Câu 5

2,0 điểm

a

Ong mắt đỏ đẻ trứng ký sinh vào bên trong trứng của các loài sâu hại. Khi trứng ong mắt đỏ nở, con non sẽ tiêu thụ dinh dưỡng từ bên trong trứng sâu, khiến trứng chết đi, không còn khả năng nở ra sâu hại.0,5 x 2 = 1,0


b

- Cung cấp thực phẩm cho con người và động vật khác: tôm, cua..

- Thụ phấn cho cây trồng: ong, bướm…

- Bắt sâu bọ gây hại: kiến, ong mắt đỏ…

( HS có thể nêu ý đúng khác )  

0,5 x 2 = 1,0


HẾT

     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

                                               

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: NGỮ VĂN 7

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

  “Tôi yêu Sài Gòn da diết... Tôi yêu trong nắng sớm, một thứ nắng ngọt ngào, vào buổi chiều lộng gió nhớ thương, dưới những cây mưa nhiệt đới bất ngờ. Tôi yêu thời tiết trái chứng với trời đang ui ui buồn bã, bỗng nhiên trong vắt lại như thuỷ tinh. Tôi yêu cả đêm khuya thưa thớt tiếng ồn. Tôi yêu phố phường náo động, dập dìu xe cộ vào những giờ cao điểm. Yêu cả cái tĩnh lặng của buổi sáng tinh sương với làn không khí mát dịu, thanh sạch trên một số đường còn nhiều cây xanh che chở.”

(Trích “Sài Gòn tôi yêu”, SGK Ngữ văn 7 – Tập 1)

 1. Nêu nội dung của đoạn trích trên? (0,5 điểm)

 2. Tìm và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích trên. (1,0 điểm)

 3. Em yêu điều gì nhất ở Sài Gòn? Hãy viết đoạn văn 2-3 câu nêu cảm nghĩ của mình về điều ấy. (1,5 điểm)

Câu 2: (3,0 điểm)

Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 6 - 8 câu) nêu suy nghĩ về cách ứng xử văn minh của người học sinh trong trường học. Trong đó, em sử dụng ít nhất 1 cặp quan hệ từ, 1 từ Hán Việt. (Gạch dưới và xác định).

     Câu 3: (4,0 điểm)

“ …Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa

Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi

Chiều trên phố bao người đón đưa

Dòng sông vắng bây giờ gió mưa

Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa…”

( Trích nhạc phẩm “Người thầy” của Nguyễn Nhất Huy)

Hãy viết bài văn thật hay và thật xúc động nêu cảm nghĩ của em về “người lái đò” đưa thế hệ trẻ “cập bến” tương lai.

----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh:.................................................................. Số báo danh:................................ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: NGỮ VĂN 7

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


CÂU


NỘI DUNG TRẢ LỜI

ĐIỂM TỪNG PHẦN

Câu 1


a

 • Nội dung của đoạn trích: Tình yêu da diết của tác giả đối với Sài Gòn.

0,5

b

 • So sánh: bầu trời trong vắt như thủy tinh

 • Tác dụng: làm cho sự diễn đạt thêm sinh động, gần gũi. Tăng sức gợi cảm...

Hoặc

 • Điệp từ  “Tôi yêu”

 • Tác dụng: Nhấn mạnh tình cảm của tác giả  đối với Sài Gòn.

0,5

0,5

c

*Lưu ý: Học sinh có thể cảm nhận nhiều cách khác nhau, giáo viên cần trân trọng cách trả lời tích cực, hợp lí.

- Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc.

-Thiếu hoặc thừa 02 câu 

1,5


0,25-0,5

-0,25

Câu 2

Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 6 - 8 câu) nêu suy nghĩ về cách ứng xử văn minh của người học sinh trong trường học. Trong đó, em sử dụng ít nhất 1 cặp quan hệ từ, 1 từ Hán Việt. (Gạch dưới và xác định). 


* Yêu cầu về kĩ năng và kiến thức:

- Viết đoạn văn đúng chủ đề: cách ứng xử văn minh của người học sinh trong trường học.

- Đúng số câu (5 đến 7 câu).

- Có 1 cặp quan hệ từ  và có xác định.

- Có 1 từ Hán Việt và có xác định.

- Diễn đạt liên kết, mạch lạc…

- Thiếu 01 câu hoặc thừa 2 câu.

- Không đúng chủ đề.

- Mắc nhiều lỗi diễn đạt, lan man.


1,0 đ


0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

-0,25 đ

-1,0 đ

-0,5 đ

Câu 3

“ …Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa

Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi

Chiều trên phố bao người đón đưa

Dòng sông vắng bây giờ gió mưa

Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa…”

( Trích nhạc phẩm “Người thầy” của Nguyễn Nhất Huy)

Hãy viết bài văn thật hay và thật xúc động nêu cảm nghĩ của em về “người lái đò” đưa thế hệ trẻ “cập bến” tương lai.


A. Yêu cầu chung:

- Trên cơ sở những kiến thức đã được học về kiểu văn phát biểu cảm nghĩ kết hợp với các yếu tố thực tế, học sinh nêu suy nghĩ của mình về thầy cô.

- Biết vận dụng kiểu bài phát biểu cảm nghĩ.

- Biết sử dụng các yếu tố phù hợp giúp làm rõ cảm xúc trong bài phát biểu cảm nghĩ.

 - Bài viết có kết cấu chặt chẽ, ý văn rõ, diễn đạt trôi chảy, văn viết trong sáng, cảm xúc chân thật.

B. Yêu cầu cụ thể:

Học sinh có thể tổ chức bài làm theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đáp ứng được những ý cơ bản sau:

1. Mở bài.

- Giới thiệu người thầy cô và tình cảm chung với người  ấy (yêu quý, tự hào, biết ơn,...)

2. Thân bài.

- Biểu cảm về vẻ đẹp ngoại hình, tính tình, tài năng (những  nét tiêu biểu) 

- Biểu cảm về thầy cô qua những kỉ niệm sâu sắc.

- Biểu cảm về vai trò của thầy cô đối với bản thân (quan trọng thế nào? bản thân ra sao nếu không có thầy cô? ...)

3. Kết bài.

Khẳng định lại tình cảm yêu quý của mình với thầy cô.


* Biểu điểm

- Điểm 4: Bố cục rõ ràng, cân đối, diễn đạt trôi chảy, ý văn mạch lạc, giàu cảm xúc, không mắc lỗi về chính tả, đặt câu, dùng từ, chữ viết đẹp, rõ ràng.

- Điểm 3:Nắm thể loại, hoàn thành các yêu cầu về nội dung, bố cục rõ, cảm xúc tự nhiên,diễn đạt suôn sẻ, mắc 3-4 lỗi chính tả, chữ viết rõ.

- Điểm 2: Bố cục  đủ, hoàn thành tương đối các yêu cầu về nội dung, đôi chỗ ý văn, cảm xúc sơ sài, mắc 5-6 lỗi chính tả, chữ viết tương đối rõ.

- Điểm 1,5: Hòan thành tương đối các yêu cầu về nội dung, nhưng lời văn còn vụng về, thiếu cảm xúc cụ thể, mắc không quá nhiều lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp. Vẫn hình thành được bố cục ba phần nhưng sơ sài.

- Điểm 1: Chỉ viết một đoạn rồi bỏ hoặc lạc đề

    - Điểm 0: Bỏ giấy trắng.

* Lưu ý: HS có thể diễn đạt  theo mạch cảm xúc, sáng tạo nhưng phải đảm bảo đúng yêu cầu đề.  Giám khảo cần căn cứ vào mức độ phong phú, sâu sắc của bài làm để đánh giá số điểm cho phù hợp.

----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

                                               

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: LỊCH SỬ 7

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3 điểm)

 1.  Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lý ở châu Âu vào thế kỉ XV? Kể tên các cuộc phát kiến địa lý tiêu biểu.

 2.  Cho biết tác động của các cuộc phát kiến địa lý đối với xã hội châu Âu.

Câu 2: (3 điểm)

 1. Trình bày sự thành lập nhà Lý và tổ chức bộ máy chính quyền.

 2. Vì sao Lý Công Uẩn chọn dời đô về Thăng Long?

Câu 3: (4 điểm)

 1. Trình bày diễn biến chiến thắng Bạch Đằng (1288).

 2. Em hãy kể tên một vị tướng mà em ấn tượng nhất trong ba cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên? Vì sao?

----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh:.................................................................. Số báo danh:................................ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: LỊCH SỬ 7

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

    CÂU

NỘI DUNG TRẢ LỜI

ĐIỂM TỪNG PHẦN

Câu 1 


 1. Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lý ở châu Âu vào thế kỉ XV? Kể tên các cuộc phát kiến địa lý tiêu biểu


 1. Hãy cho biết tác động của các cuộc phát kiến địa lý đối với xã hội châu Âu.

Nguyên nhân:

- Do nhu cầu phát triển sản xuất

- Tiến bộ về kĩ thuật hàng hải: la bàn, kĩ thuật đóng tàu, …

- Các cuộc phát kiến lớn:

+ B. Đi-a-xơ đến cực Nam châu Phi (1487)

+ Va-xcô đơ Ga-ma đến Tây Nam Ấn Độ (1498)

+ C.Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ (1492)

+ Ph.Ma-gien-lan đi vòng quanh Trái Đất (1519 - 1522).


Ý nghĩa:

- Đem về cho giai cấp tư sản những nguồn lợi khổng lồ.

- Thúc đẩy thương nghiệp Châu Âu phát triển.
0.5

0.5


0.25

0.25

0.25

0.25


0.5

0.5

Câu 2  1. Nêu sự thành lập nhà Lý và cách tổ chức bộ máy chính quyền nhà Lý.


 • Năm 1009 Lý Công Uẩn được suy tôn lên làm vua.

 • Kinh đô: Năm 1010 Lý Công Uẩn dời đô về Đại La đổi tên thành Thăng Long.

 • Tên nước: Đại Việt.

 • Tổ chức chính quyền:

+ Trung ương: Vua đứng đầu, dưới có quan Đại thần và các quan văn, võ.

+ Địa phương: Cả nước chia thành 24 Lộ, dưới có Phủ, Huyện, Hương và Xã.


0.5


0.25


0.25
0.50.5 1. Vì sao Lý Công Uẩn cho dời đô về Đại La (Thăng Long) ?


 • Thành Đại La ở nơi trung tâm trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, tiện hướng nhìn sông dựa núi. 

 • Vùng đất này cao mà bằng phẳng, dân không bị ngập lụt, muôn vật phong phú, tốt tươi.0.5


0.5

Câu 3
 1. Trình bày chiến thắng Bạch Đằng (1288)
 1. Kể tên 1 vị danh tướng.

 • Chiến thắng Bạch Đằng :

 •  Tháng 4 / 1288 Ô Mã Nhi rút về nước theo đường sông Bạch Đằng

 •  Trần Hưng Đạo mai phục trận địa cọc ngầm, lợi dụng thủy triều và sử dụng bè lửa tiêu diệt giặc

 •  Thoát Hoan theo theo hướng Lạng Sơn rút về Trung Quốc, bị quân dân ta liên tục chặn đánh. Kháng chiến kết thúc thắng lợi

 • Vị tướng ấn tượng thời Trần

Học sinh kể tên 01 vị tướng và lập luận vì sao học sinh chọn.

    


1.0


1.0


1.0
HẾT

    ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

                                               

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: ĐỊA LÍ 7

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

A. Em hãy chọn đáp án đúng nhất và ghi vào bảng trả lời theo mẫu sau đây:

Câu

1

2

3

4

Đáp án

1. Kênh đào Xuy-ê là điểm nút giao thông hàng hải quốc tế nối liền:

a. Địa Trung Hải với biển Đỏ. c. Địa Trung Hải với biển Đen.

b. Địa Trung Hải với Ấn Độ Dương. d. Đại Tây Dương với biển Đỏ.

2. Thực vật ở môi trường đới lạnh chủ yếu là:

 1. Rừng rậm nhiệt đới. c. Rừng hỗn hợp.

 2. Xavan, cây bụi. d. Rêu và địa y.

3. Hoang mạc Xa-ha-ra nằm ở khu vực:

 1. Bắc Phi. c. Đông Phi.

 2. Tây Phi. d. Nam Phi.

4. Rừng lá kim là kiểu cảnh quan điển hình nhất của kiểu môi trường:

 1. Ôn đới hải dương. c. Ôn đới lục địa. 

 2. Địa trung hải.                                             d. Hoang mạc.                                                 

B. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:

Địa hình châu Phi chủ yếu là .......(1)......và sơn nguyên (cao trung bình 750 m), có các ......(2)........xen kẽ các sơn nguyên. 

Địa hình châu Phi thấp dần từ ........(3)....., đồng bằng thấp phân bố ở .....(4)..........., ít núi cao.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Nêu đặc điểm khí hậu của môi trường đới lạnh.

Câu 2:  (2 điểm) Dựa vào Tập bản đồ Địa lí 7, trang 9. 

Hãy phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của VECKHÔIAN.

Câu 3: (2 điểm) Quan sát lược đồ châu Phi ở Tập bản đồ Địa lí 7, trang 10-11. Hãy:

a) Kể tên các bồn địa, sơn nguyên của châu Phi.

b) Nguyên nhân nào dẫn đến châu Phi có khí hậu nóng, khô bậc nhất thế giới?

Câu 4: (1.0 điểm) Em hãy đọc đoạn tin tức sau:

“…Các loại nhựa được dùng trong những vật dụng thường ngày từ chai nước cho đến bao bì sẽ sản sinh ra khí gây hiệu ứng nhà kính khi phân hủy trong tự nhiên.

Nghiên cứu chỉ ra rằng các loại nhựa khi phân hủy sản sinh ra các khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh như metan và etylen. Các khí gây hiệu ứng nhà kính được cho là thủ phạm làm tăng nhiệt độ toàn cầu, gây ra hiện tượng Trái Đất ấm lên và mực nước biển dâng cao, đe dọa đến nhiều cộng đồng sinh sống ven biển.

Tại Việt Nam, tình trạng ô nhiễm nhựa đang rất nghiêm trọng. Nhựa đang gây ra những vùng chết trên đại dương, gây tổn hại đến trữ lượng cá. Có không ít những hình ảnh rùa biển bị chết do ăn phải rác thải nhựa…”

(Nguồn: vnexpress.net – Tháng 8/2018)

a) Em hãy cho biết đoạn tin tức trên nói về tình hình gì? Hậu quả của tình hình đó? 

b) Là học sinh, em hãy đề xuất một số biện pháp giúp giảm thiểu tình hình trên.

----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

(Học sinh được sử dụng Tập bản đồ Địa lí 7)

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh:.................................................................. Số báo danh:................................

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: ĐỊA LÍ 7

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

                                                       

Phần I:

 1. Trắc nghiệm: (0,5 điểm/ 1 đáp án đúng): 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

a

d

a

c

 1. Điền từ: 0,25 điểm: từ, cụm từ đúng.

(1) núi (2) bồn địa  (3) Đông Nam lên Tây Bắc  (4) ven biển

Phần II:

Câu 1: Nêu đặc điểm khí hậu của môi trường đới lạnh.

- Lạnh lẽo quanh năm,/ rất khắc nghiệt, biên độ nhiệt rất lớn (0,5 điểm)     

- Mùa đông rất dài, thường có bão tuyết,/ nhiệt độ xuống -100C 🡪 -500C (0,5 điểm)

- Mùa hè ngắn chỉ 2 - 3 tháng,/ nhiệt độ thường dưới 100C./ (0,25 điểm)

- Mưa ít, dưới 200 mm,/ chủ yếu dưới dạng tuyết rơi (trừ mùa hạ)/. (0,5 điểm)

- Mặt đất đóng băng quanh năm,/ chỉ tan 1 lớp mõng trên mặt khi mùa hạ đến./ (0,25 điểm)

Câu 2: 

Nhiệt độ cao nhất: 180C, tháng 7. (0,25 điểm)

Nhiệt độ thấp nhất: -450C, tháng 1. (0,25 điểm)

Biên độ nhiệt: 630C. (0,25 điểm)

Tháng có mưa: 6,7,8. (0,25 điểm)

Tháng mưa ít: tháng 9 🡪 tháng 5 (0,25 điểm) .

Tổng mưa: 146 mm. (0,25 điểm)

Biểu đồ thuộc kiểu môi trường: đới lạnh. (0,5 điểm)

Không ghi đơn vị “mm”: trừ 0,25 điểm cho toàn câu. Không ghi đơn vị “oC”: trừ 0,25 điểm cho toàn câu. Không ghi tháng (cứ 2  tháng): trừ 0,25 điểm cho toàn câu.

Câu 3: 

a)  Các bồn địa: Sát, Nin Thượng, Công-gô, Ca-la-ha-ri. (0,5 điểm)

    Các sơn nguyên: Ê-ti-ô-pi-a, Đông Phi. (0,5 điểm)

b) Châu Phi là châu lục nóng và khô nhất thế giới do:

 • Đại bộ phận châu Phi thuộc đới nóng (0,25 điểm)

 • Có chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam đi qua. (0,25 điểm)

 • Do địa hình cao, bờ biển ít bị cắt xẻ nên ngăn sự ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền. (0,25 điểm)

 • Có các dòng biển lạnh chạy sát bờ. (0,25 điểm)

Câu 4:

a) Nói lên vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa. (0,25 điểm)

Hậu quả: gây nên hiệu ứng nhà kính (0,25 điểm)

b) Học sinh kể 2 hành động bảo vệ môi trường ( ví dụ như không sử dụng nhiều túi nhựa, chai nhựa…) (từ 2 đáp án trở lên: 0, 5 điểm)

    ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

                                               

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: Giáo dục công dân 7

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2 điểm) Trong bài thơ theo chân Bác của Tố Hữu có đoạn:

Nhà gác đơn sơ một góc vườn

Gỗ thông mộc mạc chẳng mùi thơm

Giường mây chiếu cói đơn chăn gối

Tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn…”

(Trích “Theo chân Bác” – Tố Hữu)

 1. Theo em, đoạn thơ trên nói lên đức tính gì của Bác Hồ? 

 2. Em hãy trình bày nội dung và biểu hiện của đức tính đó?

Câu 2: (2 điểm) Nhà trường phát động đợt quyên góp ủng hộ người nghèo và đồng bào bị bão lụt. Lớp Nam các bạn ủng hộ tiền và rất nhiều quần áo. Riêng Nam nhà nghèo nên mặc dù rất muốn tham gia Nam cũng chỉ đóng góp được 1 số ít sách vở và quần áo cũ. Các bạn trong lớp phê bình Nam làm ảnh hưởng đến thành tích của lớp và cho rằng Nam không biết yêu thương giúp đỡ người khác.

 1. Theo em các bạn phê bình Nam như vậy có đúng không? Vì sao?

 2. Nếu là một thành viên trong lớp, em sẽ làm gì?

Câu 3: (2 điểm) Nữ doanh nhân người Mĩ Mary Kay Ash đã từng nói “Sự trung thực là viên đá nền của mọi thành công, không có nó, sự tin cậy và khả năng hành động sẽ không tồn tại”. 

      a) Câu nói trên đề cập đến nội dung nào mà em đã được học? Em hãy trình bày nội dung đó? 

b) Theo em bản thân em cần làm gì để rèn luyện đức tính đó?

Câu 4: (2 điểm) An là tổ trưởng tổ 4 của lớp 7A, Hùng là bạn thân của An và cùng tổ 4. Vì ham chơi nên nhiều lần Hùng đến lớp mà không làm bài tập, An lờ đi việc bạn mình không làm bài vì cho rằng đó là lòng khoan dung. Em có đồng ý với ý kiến của An không? Giải thích vì sao?

Câu 5: (2 điểm) Tình huống:

Khang và Đăng trên đường đi học về, thấy nhà bà An bốc khói, Khang không ngần ngại hỗ trợ với mọi người để ngăn chặn đám cháy. Còn Đăng vội vàng bỏ đi vì sợ ảnh hưởng đến mình.

a) Em có suy nghĩ gì về việc làm của Khang và Đăng?

b) Nếu là em em sẽ xử lý tình huống trên như thế nào? 

----------- 🙢  HẾT 🙠 -----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh:.................................................................. Số báo danh:................................

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

CÂU

NỘI DUNG TRẢ LỜI

ĐIỂM 

TỪNG PHẦN

Câu 1


a

Đoạn thơ trên nói lên đức tính “sống giản dị” của Bác Hồ.

  0.5 đ

bKhái niệm: Sống giản dị là sống phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân, gia đình và xã hội. 

Biểu hiện:

 • Không xa hoa, lãng phí.

 • Không cầu kỳ, kiểu cách.

1.5 đ

Câu 2


a


Theo em, các bạn phê bình Nam như vậy là không đúng.

Vì nhà Nam có hoàn cảnh khó khăn nên Nam không thể nào quyên góp nhiều hơn được

1.0 đ

b

Nếu là một thành viên trong lớp em sẽ không đồng ý với những bạn trong lớp. Em sẽ đến an ủi và động viên Nam. Em nhận thấy rằng Nam cũng là một người đang cần sự giúp đỡ và hỗ trợ của mọi người, em sẽ nói với thầy cô và các bạn hãy giúp đỡ cho Nam.

1.0 đ

Câu 3


a

- Câu nói trên đề cập đến nội dung: Trung thực 

- Khái niệm:

Trung thực là tôn trọng sự thật, chân lý lẽ phải

0.5 đ


0.5 đ

b

Rèn luyện:

 • Trung thực với bản thân mình, thầy cô, gia đình

 • Không nói dối

 • Phê phán những hành động, việc làm thiếu trung thực; đấu tranh chống cái xấu, cái tiêu cực...

....

1.0 đ

Câu 4

 

a

- Em không đồng ý với ý kiến của bạn An

0.5đ

b

 • Vì đó không phải là khoan dung.

 • Đây là việc làm bao che hành vi sai trái của bạn mình….

 • ….

1.5đ

Câu 5

 

a

Nhận xét tình huống:

- Khang biết sống đoàn kết, tương trợ, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp hoạn nạn.

- Đăng vô tâm, sống ích kỉ, chỉ biết đến bản thân mình.

1.0 đ

b

- Nếu là em em sẽ làm theo cách của bạn Khang, em sẽ tham gia hỗ trợ cùng với mọi người...

Tùy cách trả lời của học sinh giáo viên có thể cho điểm.

1.0 đ

--HẾT--

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I –  MÔN TIẾNG ANH 7

NĂM HỌC: 2019 – 2020

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

(Đề kiểm tra này gồm 4 trang)

Họ và tên HS: ………….………………………

Trường : ………..…………..………..………..

Số báo danh: ………………………………..…

Phòng thi: ………….       Lớp:……..…

Ngày thi: ………………………………

Chữ ký Giám thị 1

Chữ ký Giám thị 2

Số mật mã


Số thứ tự


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Điểm bằng số

Điểm bằng chữ

Chữ ký Giám khảo 1

Chữ ký Giám khảo 2

Số mật mã


Số thứ tựĐiểm phần

 I

Điểm phần II

Điểm phần III

Điểm phần IV

Điểm phần V

Điểm phần VI

Điểm phần VII

Điểm tổng     ! Học sinh làm bài vào ô trả lời


I- (1-4) Listening (Học sinh được nghe 3 lần để thực hiện yêu cầu của cả hai phần A và B)

Track 69 – English 7 – Unit 8 – CD 1 (Công ty Sách và Thiết bị trường học Tp. HCM)

A- Listen and choose whether the statements are True or False. (0.5 pt)

1. The girl wants to send the letter to the U.K. 

2. The girl needs some envelopes. 

B- Listen and choose the best option (A, B, C or D). (0.5 pt)

3. “ How much is that altogether, please?” - “ That’s ________ dong altogether then, please”.

A. 110,000 B. 11,500   C. 115,000                     D. 1,150

4. How much change does the girl receive?

A. 3,500 dong           B. 4,000 dong             C. 4,500 dong                  D. 5,000 

Answers:

1.  ________ 2.  ________ 3.  ________ 4.  ________

II- (5-14) Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best fits the space in each sentence. (2.5 pts)

5. How far is it from here ________ the clinic? – About two kilometers.

A. to B. until C. till D. at

6. What does Ba study in History class? ________.

A. He learns how things work. B. He learns about past and present events. 

C. He learns about books and writes essays. D. He studies countries and their people.

HỌC SINH KHÔNG LÀM BÀI VÀO KHUNG NÀY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7. Could you mail this letter for me, please?

 A. Yes, here you are.         B. I’m sorry I can’t.    C. Never mind.          D. That’s mine.

8. She often ________her two pigs in the morning and in the afternoon.

A. will feed         B. feeds C. is feeding D. feed

9. Dr. Nga takes care________ sick children in the hospital.

A. in B. for C. of D. to

10. He grows vegetables and raises cattle. He’s a/ an ________.

A. collector B. farmer C. architect D. doctor

11. This book is ________ of three books.

A. expensive          B. more expensive       C. more expensive than    D. the most expensive

12. A ________ CD player is a light one, so we can carry it easily.

A. popular B. favorite C. unpopular D. portable

 (13 – 14)  Look at the signs. Choose the best answer (A, B, C or D) for each sign.

13. What does this sign mean?

A. Children crossing.

B. No crossing.

C. Pedestrian crossing.

D. Stop walking.


14. What does this sign mean?

A. Road closed.

B. Roundabout ahead.

C. Stop here.

D. Road work.

Answers:

5.   ________ 6.  ________ 7.  ________ 8.  ________ 9.   ________

10. ________ 11. ________ 12. ________ 13. ________ 14. ________

III-  (15 – 20) Read the following passage. Decide if the statements from 15 to 18 are True or False, and choose the correct answers (A, B, C, or D) for the questions 19 and 20 (1.5 pts)

Chen Zhen is a student at university in south-west Shanghai, China. During the week, she lives at her university. She usually eats Chinese food for breakfast, lunch and dinner. However, she sometimes has lunch at a fast- food restaurant because there are always lots of special offers. Every weekend she goes home to her family’s house in north-east Shanghai. Her family only eat vegetables and rice all week, so they can afford to have meat when Chen visits. Has her father ever eaten fast food? “Never” she says. “He only eats Chinese food.”

HỌC SINH KHÔNG LÀM BÀI VÀO KHUNG NÀY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


15. Chen Zhen is a student at university in north-west Shanghai, China. 

16. During the week, she lives in her family’s house. 

17. She never has Chinese food for her meals. 

18. Her family live in north-east Shanghai. 

19. What is the best title for the passage?

A. Shanghai B. A Chinese university student

C. Chen Zhen’s daily diet D. Chinese food

20. What does the underlined word mean?

A. specially reduced price B. a high price

C. costing a lot of money D. a lot of money

Học sinh viết đầy đủ từ True hoặc False vào ô trả lời

Answers:

15.   ______ 16.   ______   17.   ______

18.   ______    19.   ______ 20.   ______

IV- (21– 26) Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage (1.5 pts)

VOLUNTEERING ON A CITY FARM

I had an ___(21)___ time when I won the trip to Twickenham, but working on a city farm was a ___(22)___ interesting experience. Our teacher told us that a city farm in our neighborhood was looking for young people to help ___(23)___ the animals. City farms are a great ___(24)___ for people to get experience of life in the country_ but in a city. You can learn about animals and plants and you can even take ___(25)___  in working on farm. Anyway, I spoke to the farm manager and a few days later I was looking after the horses on the farm! I was really proud of myself when I helped a young girl to ___(26)___  a horse for the first time. It really meant a lot to her_ and to me!

21. A. energetic B. awful C. empty D. amazing

22. A. lots B. most C. more D. lot

23. A. by B. with C. in D. of

24. A. way B. drama C. experiment D. event

25. A. part B. chat C .calculator D. essay

26. A. drive B. ride C. play D. take

Answers:

21. ______   22. ______   23. ______   24. ______   25. ______ 26. ______ 
HỌC SINH KHÔNG LÀM BÀI VÀO KHUNG NÀY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V- (27 – 30)  Use the correct form of the word given in each sentence. (1.0 pt)

27. We played _________________in that match. So sad! (awful)

28. I think History is an _____________ and important subject.   (interest)

29. Her group is rehearsing for the school anniversary__________. (celebrate)

30. Hoa doesn’t have any friends in Ha Noi so she feels _____________. (happy)

Answers:

27.  ________ 28.  ________ 29.  ________ 30.  ________

VI- (31 –32) Rearrange the groups of words in a correct order to make complete sentences. (0.5 pt)

31.  very / students / energetic / are / Those / . /

32.  doing some experiments /is / She / her / Physic class. / in /

Answers:

31. _________________________________________________________________________

32. _________________________________________________________________________

VII- (33 – 36) Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the sentence printed before it. (2.0 pts)

33. Why don’t we play the guitar after school? 🡪 What about _______________?

34. I spend half an hour walking to school. 🡪 It takes me half an hour _____

35. My shirt is 5 dollars. His shirt is 7 dollars. 🡪 His shirt is more ___________

36. He usually collects stamps. 🡪 He is a___________________

Answers:

33. _________________________________________________________________________

34. _________________________________________________________________________

35. _________________________________________________________________________

36. __________________________________________________________________________


----- THE END OF THE TEST -----ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KIỂM TRA HỌC KỲ I –  MÔN TIẾNG ANH 7

NĂM HỌC: 2019 – 2020

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

(Đề kiểm tra này gồm 4 trang)

Họ và tên HS: ………….………………………

Trường : ………..…………..………..………..

Số báo danh: ………………………………..…

Phòng thi: ………….       Lớp:……..…

Ngày thi: ………………………………

Chữ ký Giám thị 1

Chữ ký Giám thị 2

Số mật mã


Số thứ tự


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Điểm bằng số

Điểm bằng chữ

Chữ ký Giám khảo 1

Chữ ký Giám khảo 2

Số mật mã


Số thứ tựĐiểm phần

 I

Điểm phần II

Điểm phần III

Điểm phần IV

Điểm phần V

Điểm phần VI

Điểm phần VII

Điểm tổng     ! Học sinh làm bài vào ô trả lời


I- (1-4) Listening (Học sinh được nghe 3 lần để thực hiện yêu cầu của cả hai phần A và B)

Track 69 – English 7 – Unit 8 – CD 1 (Công ty Sách và Thiết bị trường học Tp. HCM)

A- Listen and choose whether the statements are True or False. (0.5 pt)

1. The girl wants to send the letter to the U.K. 

2. The girl needs some envelopes. 

B- Listen and choose the best option (A, B, C or D). (0.5 pt)

3. “ How much is that altogether, please?” - “ That’s ________ dong altogether then, please”.

A. 110,000 B. 11,500   C. 115,000                     D. 1,150

4. How much change does the girl receive?

A. 3,500 dong            B. 4,000 dong             C. 4,500 dong                  D. 5,000 

Answers:

1.  __False______ 2.  __True______ 3.  ____B____ 4.  ____A____

II- (5-14) Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best fits the space in each sentence. (2.5 pts)

5. How far is it from here ________ the clinic? – About two kilometers.

A. to B. until C. till D. at

6. What does Ba study in History class? ________.

A. He learns how things work. B. He learns about past and present events. 

C. He learns about books and writes essays. D. He studies countries and their people.

HỌC SINH KHÔNG LÀM BÀI VÀO KHUNG NÀY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7. Could you mail this letter for me, please?

 A. Yes, here you are.         B. I’m sorry I can’t.    C. Never mind.          D. That’s mine.

8. She often ________her two pigs in the morning and in the afternoon.

A. will feed         B. feeds C. is feeding D. feed

9. Dr. Nga takes care________ sick children in the hospital.

A. in B. for C. of D. to

10. He grows vegetables and raises cattle. He’s a/ an ________.

A. collector B. farmer C. architect D. doctor

11. This book is ________ of three books.

A. expensive          B. more expensive       C. more expensive than    D. the most expensive

12. A ________ CD player is a light one, so we can carry it easily.

A. popular B. favorite C. unpopular D. portable

 (13 – 14)  Look at the signs. Choose the best answer (A, B, C or D) for each sign.

13. What does this sign mean?

A. Children crossing.

B. No crossing.

C. Pedestrian crossing.

D. Stop walking.


14. What does this sign mean?

A. Road closed.

B. Roundabout ahead.

C. Stop here.

D. Road work.

Answers:

5.   ___A_____ 6.  ____B____ 7.  ____B____ 8.  ____B____ 9.   ____C____

10. ____B____ 11. ___D_____ 12. ___D_____ 13. ____C____ 14. ___D_____

III-  (15 – 20) Read the following passage. Decide if the statements from 15 to 18 are True or False, and choose the correct answers (A, B, C, or D) for the questions 19 and 20 (1.5 pts)

Chen Zhen is a student at university in south-west Shanghai, China. During the week, she lives at her university. She usually eats Chinese food for breakfast, lunch and dinner. However, she sometimes has lunch at a fast- food restaurant because there are always lots of special offers. Every weekend she goes home to her family’s house in north-east Shanghai. Her family only eat vegetables and rice all week, so they can afford to have meat when Chen visits. Has her father ever eaten fast food? “Never” she says. “He only eats Chinese food.”

HỌC SINH KHÔNG LÀM BÀI VÀO KHUNG NÀY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


15. Chen Zhen is a student at university in north-west Shanghai, China. 

16. During the week, she lives in her family’s house. 

17. She never has Chinese food for her meals. 

18. Her family live in north-east Shanghai. 

19. What is the best title for the passage?

A. Shanghai B. A Chinese university student

C. Chen Zhen’s daily diet D. Chinese food

20. What does the underlined word mean?

A. specially reduced price B. a high price

C. costing a lot of money D. a lot of money

Học sinh viết đầy đủ từ True hoặc False vào ô trả lời

Answers:

15.   ___FALSE___ 16.   FALSE 17.   __FALSE____ 

18.   ___TRUE___    19.   ___B___ 20.   ____A__

IV- (21– 26) Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage (1.5 pts)

VOLUNTEERING ON A CITY FARM

I had an ___(21)___ time when I won the trip to Twickenham, but working on a city farm was a ___(22)___ interesting experience. Our teacher told us that a city farm in our neighborhood was looking for young people to help ___(23)___ the animals. City farms are a great ___(24)___ for people to get experience of life in the country_ but in a city. You can learn about animals and plants and you can even take ___(25)___  in working on farm. Anyway, I spoke to the farm manager and a few days later I was looking after the horses on the farm! I was really proud of myself when I helped a young girl to ___(26)___  a horse for the first time. It really meant a lot to her_ and to me!

21. A. energetic B. awful C. empty D. amazing

22. A. lots B. most C. more D. lot

23. A. by B. with C. in D. of

24. A. way B. drama C. experiment D. event

25. A. part B. chat C .calculator D. essay

26. A. drive B. ride C. play D. take

Answers:

21. ___D___   22. ___C___   23. ___B___   24. _A_ 25. _A_ 26. ___B___ 
HỌC SINH KHÔNG LÀM BÀI VÀO KHUNG NÀY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V- (27 – 30)  Use the correct form of the word given in each sentence. (1.0 pt)

27. We played _________________in that match. So sad! (awful)

28. I think History is an _____________ and important subject.   (interest)

29. Her group is rehearsing for the school anniversary__________. (celebrate)

30. Hoa doesn’t have any friends in Ha Noi so she feels _____________. (happy)

Answers:

27.  AWFULLY 28.  INTERESTING 29.  CELEBRATION 30.  UNHAPPY

VI- (31 –32) Rearrange the groups of words in a correct order to make complete sentences. (0.5 pt)

31.  very / students / energetic / are / Those / . /

32.  doing some experiments /is / She / her / Physic class. / in /

Answers:

31. Those students are very energetic.

32. She is doing some experiments in her Physic class.

VII- (33 – 36) Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the sentence printed before it. (2.0 pts)

33. Why don’t we play the guitar after school? 🡪 What about _______________?

34. I spend half an hour walking to school. 🡪 It takes me half an hour _____

35. My shirt is 5 dollars. His shirt is 7 dollars. 🡪 His shirt is more ___________

36. He usually collects stamps. 🡪 He is a___________________

Answers:

33. What about playing the guitar after school?

34. It takes me half an hour to walk to school.

35. His shirt is more expensive than my shirt/mine.

36. He is a stamp collector.----- THE END OF THE TEST -----No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu