Bài Tập Toán Thực Tế 9 - Phần Lượng Giác 


Giải:

ở đây ta thấy đề cho dữ liệu làm khó học sinh, không chung hình tam giác để áp dụng lượng giác ngay được nên mình phải đưa nó về cùng 1 tam giác.Xét tam giác AHB, ta có:

HB=AH:tan 60o=120:√3=40√3

Xét tam giác ACH, ta có:

HC=AH:tan 45o=AH:1=AH=120

Vậy chiều dài cây cầu:

BC = HC – HB = 120 - 40√3 = 50,72 (m)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu