Hệ Phuong trình - Trang Ánh Nô 

Ta có ma trận hệ số:

 

Nếu -2-a=0=>a=-2 thì ta có:

 

 

Hệ Phuong trình vô nghiệm

Nếu -2-a0 thì:

 

 

hệ Phuong trình có nghiệm duy nhất

 

(-2-a)x3=-3=>x3=

 

Tu Phuong trình 2 ta có:

-x2-5x3=0=>x2=-5x3=

 

Tu Phuong trình 1 ta có:

X1+2x2+3x3=1

=>x1=1-(2x2+3x3)=1+]

 

=1-

 

=1+

 

 
1 comment:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu