Hóa Hữu Cơ DểOxi hóa hoàn toàn 2,9 g chất hữu cơ A (chứa C, H ,O), rồi cho sản phẩm thu được vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 9,3 g, đồng thời tạo 15 g kết tủa. Tìm công thức phân tử của A. Biết dA/không khí = 2.
Gọi công thức cần tìm là CxHyOz.
CxHyOzàxC+yH+zO
a……......ax. .ay...az
0,05……x.0,05
kết tủa là CaCO3: có n=15/100=0,15 mol
=>số mol C=0,15 mol =>mC=0,15.12=1,8 g.
=>mCO2=0,15.44=6,0
=>khối lượng nước là:
mtăng=mH2O+mCO2
=>9,3= mH2O+6,6
=> mH2O=2,7
=>nH2O=2,7/18=0,15 mol
nCO2= nH2O=0,15 mol
nên nó là CnH2nOz.
MA=2.29=58
=>nA=2,9/58=0,05
=>x.0,05=0,15=>x=3
Vậy nó là:
C3H6Oz.
MA=12.3+6+16.z=58
=>Z=1

Vậy nó là: C3H6O
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu