Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 52Bài 52:

   Cho DABC (AB=AC); BC=6; Đường cao AH=4(cùng ñôn vị đoä dài), nội tiếp trong (O) đường kính AA'.

1.     Tính bán kính của (O).

2.     Kẻ đường kính CC'.  Tứ giác ACA'C' hình ?

3.     Kẻ AK^CC'.  C/m AKHC hình thang cân.

4.     Quay DABC một voøng quanh trục AH.  Tính tích tích xung quanh của hình được tạio ra.

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu