Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 70Bài 70:

       Cho DABC (=1v); đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm A bán kính AH. Gọi HD đường kính của đường tròn (A;AH). Tiếp tuyến của đường tròn tại D cắt CA tại E.

1.     Chứng minh DBEC cân.

2.     Gọi I hình chiêu của A trên BE. C/m: AI = AH.

3.     C/m:BE tiếp tuyến của đường tròn

4.     C/m: BE = BH + DE.

5.     Gọi đường tròn đường kính AH Tâm K. AH = 2R. Tính tích tích của hình được tạo bởi đường tròn tâm A tâm K.

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu