Chứng minh 3 điểm thẳng hàng - Bùi Bảo AnhCho 4 điểm A, B, C, D thỏa 2 + 3 = 5 C/m: B, C, D thẳng hàng

Giải:

2 + 3 = 5

2(+)+3(+)= 5

5+2+3= 5

2+3=

2=-3

2=3

Vậy B,C,D thẳng hàng

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu