ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 - MÔN VẬT LÝ - KHỐI 10 - Lê Minh XuânĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ 1 ( NH: 2013 – 2014)

MÔN VẬT LÝ - KHỐI 10 - Thời gian: 45 phút

˜˜˜ í ddd

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh...................

 

Câu 1. ( 1,5 điểm) : Trình bày định luật III Niutơn? Nêu đặc điểm của lực và phản lực?

 

Câu 2. ( 2 điểm) : Thế nào là chuyển động tròn đều? Định nghĩa chu kỳ và viết biểu thức tính chu kì ? Viết công thức liên hệ giữa tốc độ góc và tốc độ dài?

Áp dụng: Kim phút của một đồng hồ dài 25cm. Tính  tốc độ dài của đầu kim phút đó?

 

Câu 3. ( 1,5 điểm) : Định nghĩa mômen lực ? Viết biểu thức tính mômen lực.

 

Câu 4. ( 1,5 điểm) : Một vật được thả rơi không vận tốc đầu từ độ cao 80m so với mặt đất.

            Lấy g = 10 m/s2.

a.    Tính thời gian rơi và vận tốc khi vật chạm đất ?

b.   Tính độ cao của vật trước khi chạm đất một  giây ?

Câu 5. ( 1,5 điểm) : Một vật có khối lượng 1kg được ném ngang với vận tốc đầu là 54km/h từ độ cao 500m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2

a.    Tính thời gian từ lúc ném cho tới lúc vật chạm đất.

b.   Xác định tầm bay xa của vật.

c.    Tính vận tốc của vật  tại mặt đất.

 

Câu 6. ( 2 điểm) : Một vật có khối lượng 5kg bắt đầu chuyển động trên mặt phẳng ngang, dưới tác dụng của lực F = 5N theo phương ngang, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng là 0,01.

Lấy g = 10 m/s2.

a) Tính gia tốc và vận tốc của vật sau 20s.

b) Sau 20s, lực F mất đi. Hỏi vật đi được quãng đường là bao nhiêu thì dừng lại?

------------Hết ------------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu