ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN; Vật lý - LỚP 10 - GÒ VẤPSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM         ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I

   TRƯỜNG THPT GÒ VẤP                               NĂM HỌC 2013- 2014

                                                                         MÔN; Vật lý          LỚP 10

                                                                         Thời gian làm bài: 45 phút

                                                                         ( Không kể thời gian phát đề )

 

Câu 1: ( 1 điểm )

      Quán tính là gì? Nêu một ví dụ thực tế cho thấy quán tính.

Câu 2: ( 2 điểm )

      Phát biểu định luật HÚC. Viết công thức của định luật và nêu tên gọi, đơn vị của các đại lượng trong công thức.

Câu 3: ( 1 điểm )

      Một vật chịu tác dụng đồng thời của ba lực không song song thì ba lực này phải thỏa điều kiện gì để vật cân bằng?

Câu 4: ( 3 điểm )

      Một vật có khối lượng m = 2 kg bắt đầu trượt trên sàn nhà nằm ngang do tác dụng của một lực kéo nằm         ngang có độ lớn Fk = 4 N. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn nhà là m = 0,15, cho g = 10 m/s .

      a/ Tính gia tốc của vật?

      b/ Tìm vận tốc của vật ở cuối giây thứ tư?

      c/ Tính quãng đường vật đi được trong giây thứ tư?

Câu 5: ( 3 điểm )

     Một thanh AB đồng chất có tiết diện đều và có chiều dài 1,2 m. Trọng lượng của thanh P = 100 N và trọng tâm G của thanh cách đầu A

0,4 m; Đầu A của thanh được đặt một vật có trọng lượng P1 = 60 N. Thanh được đặt trên một đòn kê ở O.

      a/ Xác định vị trí đặt đòn kê O để thanh nằm ngang cân bằng?

      b/ Nếu đặt đòn kê O tại trọng tâm G của thanh AB thì để thanh nằm ngang cân bằng, cần phải đặt vào đầu   B một lực như thế nào và có độ lớn bằng bao nhiêu?  

 

.....HẾT….

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu