KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM 2013-2014 - MÔN: VẬT LÝ-KHỐI 10 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TĂNG        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM 2013-2014

        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                      MÔN: VẬT LÝ-KHỐI 10 ( Ban cơ bản )

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TĂNG                    Thời gian làm bài: 45 phút

 

 

 

I. Lý thuyết

 

Câu 1: (1,5 điểm)

Phát biểu và viết hệ thức định luật II Niu tơn.

 

Câu 2: (2,5 điểm)

Lực là gì ? Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều.

 

II. Bài tập

 

Bài 1: (1,5 điểm)

Một lò xo khi treo vật m1 = 100g sẽ dãn ra một đoạn l1 = 1cm. Lấy g = 10m/s2.

a) Tìm độ cứng của lò xo.

b) Tìm độ dãn của lò xo khi treo thêm vật = 200g.

 


Bài 2: (1,5 điểm)

Một vật nặng được thả rơi tự do từ độ cao 45m so với đất. Lấy g = 10m/s2.

a) Tìm thời gian và vận tốc lúc vật vừa chạm đất.                                                              

b) Sau khi rơi 2s vật còn cách mặt đất bao nhiêu?                                                             

 

Bài 3: (3 điểm)

Một chiếc xe tải khối lượng 5000kg, bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều trên mặt đường nằm ngang với tốc độ ban đầu v0 = 0 nhờ lực kéo  của động cơ theo phương ngang, sau thời gian 10 giây tốc độ của xe đạt 36km/h. Cho hệ số ma sát giữa xe với mặt đường không thay đổi m = 0,1. Lấy g = 10 m/s2.

a) Tính gia tốc của xe.

b) Tính lực kéo của động cơ.

c) Sau 20 giây tăng tốc đầu tiên xe tắt máy, xe chuyển động thẳng chậm dần đều dưới tác dụng của lực ma sát. Tìm quãng đường và thời gian xe đi được kể từ khi tắt máy đến lúc dừng hẳn.

 

----------------- Hết -----------------

        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM 2013-2014

        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                      MÔN: VẬT LÝ-KHỐI 10 ( Ban cơ bản )

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TĂNG                    Thời gian làm bài: 45 phút

 

 

 

I. Lý thuyết

 

Câu 1: (1,5 điểm)

Phát biểu và viết hệ thức định luật vạn vật hấp dẫn.

 

Câu 2: (2,5 điểm)

Hai lực cân bằng là gì ?  Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song.

 

II. Bài tập

 

Bài 1: (1,5 điểm)

Một lò xo khi treo vật m = 250g thì dãn ra 5cm. Lấy g = 10m/s2.

a) Tính độ cứng của lò xo.

b) Sau khi bớt khối lượng treo vào lò xo thì lò xo chỉ còn dãn 3cm. Tính .

 

Bài 2: (1,5 điểm)

Một vật nặng rơi từ độ cao 80m xuống đất. Lấy g = 10 m/s2.

a) Tính thời gian và vận tốc của vật khi vừa chạm đất.

b) Hỏi sau khi rơi được 3 giây thì vật còn cách đất bao nhiêu?

 

Bài 3: (3 điểm)

Một chiếc xe khối lượng 800kg, đang chuyển động thẳng đều trên mặt đường nằm ngang với tốc độ 18km/h thì tăng tốc nhờ lực kéo  của động cơ theo phương ngang xe chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau thời gian 5 giây tốc độ của xe đạt 36km/h. Cho hệ số ma sát giữa xe với mặt đường không thay đổi m = 0,2. Lấy g = 10 m/s2.

a) Tính gia tốc của xe.

b) Tính lực kéo của động cơ.

c) Sau 10 giây tăng tốc đầu tiên xe tắt máy, xe chuyển động thẳng chậm dần đều dưới tác dụng của lực ma sát. Tìm quãng đường và thời gian xe đi được kể từ khi tắt máy đến lúc dừng hẳn.

 

----------------- Hết -----------------

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu