ĐỀ KIỂM TRA HKI Môn Lý KHỐI 10ĐỀ KIỂM TRA _ HKI­_KHỐI 10

ĐỀ LẼ

I.      Lýthuyết (5đ):

1. Thế nào là phân tích lực?

Áp dụng: Một lực F= 8N được phân tích thành 2 lực có độ lớn F1=10N, F2=6N. Tìm góc hợp giữa 2 vecto lực F1 và F2.

2. Phát biểu định luật I Newton?

3. Nêu đặc điểm lực và phản lực?

4. Nêu phương, chiều của lực đàn hồi của lò xo? Viết công thức tính độ lớn lực đàn hồi cuả lò xo? Giải thích các đại lượng trong công thức?

II.      Bài tập: (5đ):

1.        Một lò xo có chiều dài tự nhiên 52cm, độ cứng lò xo k=50N/m. Tìm chiều dài  lò xo khi treo vật m=100g. Cho g = 10m/s2.

2.       Hai quả cầu có khối lượng và bán kính là m1= 500 kg, m2=250 kg, R1=25cm, R2=  75cm. Tìm lực hấp dẫn cực đại giữa 2 quả cầu?

3.        Một vật bắt đầu trượt  ở đỉnh một dốc nghiêng dài 12,5m và góc nghiêng là a = 30.Biết vận tốc của vật ở chân dốc là 36km/h và cho g = 9,8m/s2. Tính hệ số ma sát?

4.       Một vật  tinh nhân tạo chuyển động tròn đều xung quanh trái đất, khoảng cách từ vệ tinh đến mặt đất là h= 700km. Biết khối lượng trái đất là m = 6 . 1024kg; Bán kính trái đất là R= 6400km. Hãy tính vận tốc chuyển động của vệ tinh trên quỹ đạo?

 

ÑEÀ THI HOÏC KÌ I – Naêm hoïc 2013 - 2014

Moân: VAÄT LYÙ 10Thôøi gian: 45'

III.      Lýthuyết (5đ):

1. Thế nào là tổng hợp lực?

Áp dụng: Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của 2 lực F1= 8N, F2= 10N. Tìm góc hợp giữa 2 vecto lực đó để thu được hợp lực có độ lớn F=6N.

2. Phát biểu định luật III Newton?

3. Định nghĩa khối lượng? Tính chất của khối lượng?

4. Nêu đặc điểm độ lớn lực ma sát trượt. Viết công thức tính độ lớn lực ma sát trượt? Giải thích các đại lượng trong công thức?

 

IV.      Bài tập: (5đ):

5.        Một lò xo có độ cứng k=50N/m. Khi treo vật m=500g thì lò xo dài 62cm. Cho g = 10m/s2.Tìm chiều dài tự nhiên của lò xo?

6.       Hai quả cầu có khối lượng và bán kính là m1= 400 kg, m2=250 kg, R1=35cm, R2=  65cm. Tìm lực hấp dẫn cực đại giữa 2 quả cầu?

7.        Một vật bắt đầu trượt  ở đỉnh một dốc nghiêng dài 25m và góc nghiêng là a = 30o.Biết vận tốc của vật ở chân dốc là 54km/h và cho g = 9,8m/s2. Tính hệ số ma sát?

8.       Một vật  tinh nhân tạo chuyển động tròn đều xung quanh trái đất, khoảng cách từ vệ tinh đến mặt đất là h= 800km. Biết khối lượng trái đất là m = 6 . 1024kg; Bán kính trái đất là R= 6400km. Hãy tính vận tốc chuyển động của vệ tinh trên quỹ đạo?

 

Lưu ý: Học sinh ghi "ĐỀ CHẴN" vào bài làm của mình.

 

 

ÑEÀ THI HOÏC KÌ I – Naêm hoïc 2013 - 2014

Moân: VAÄT LYÙ 10Thôøi gian: 45'

   I.     Lýthuyết (5đ):

1. Thế nào là phân tích lực?

Áp dụng: Một lực F= 8N được phân tích thành 2 lực có độ lớn F1=10N, F2=6N. Tìm góc hợp giữa 2 vecto lực F1 và F2.

2. Phát biểu định luật I Newton?

3. Nêu đặc điểm lực và phản lực?

4. Nêu phương, chiều của lực đàn hồi của lò xo? Viết công thức tính độ lớn lực đàn hồi cuả lò xo? Giải thích các đại lượng trong công thức?

 

II.     Bài tập: (5đ):

1.      Một lò xo có chiều dài tự nhiên 52cm, độ cứng lò xo k=50N/m. Tìm chiều dài  lò xo khi treo vật m=100g. Cho g = 10m/s2.

2.     Hai quả cầu có khối lượng và bán kính là m1= 500 kg, m2=250 kg, R1=25cm, R2=  75cm. Tìm lực hấp dẫn cực đại giữa 2 quả cầu?

3.     Một vật bắt đầu trượt  ở đỉnh một dốc nghiêng dài 12,5m và góc nghiêng là a = 30.Biết vận tốc của vật ở chân dốc là 36km/h và cho g = 9,8m/s2. Tính hệ số ma sát?

4.     Một vật  tinh nhân tạo chuyển động tròn đều xung quanh trái đất, khoảng cách từ vệ tinh đến mặt đất là h= 700km. Biết khối lượng trái đất là m = 6 . 1024kg; Bán kính trái đất là R= 6400km. Hãy tính vận tốc chuyển động của vệ tinh trên quỹ đạo?

 

Lưu ý: Học sinh ghi "ĐỀ LẺ" vào bài làm của mình.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu