Hóa 10 - Khánh Maicho 300g hon hop Cu va Al tac dung voi HNO3 dac, du, dun nong, sinh ra 4,48lit NO2 (dktc). xac dinh % khoi luong cua kim loai trong hon hop.
Giải:
Cu+4HNO3àCu(NO3)2+2NO2+2H2O
0,1………………………….0,2
Al+HNO3àAl(NO3)3+NH4NO3+H2O
Khối lượng Cu: m=0,1.64=6,4 g
ð Khối lượng Al: m=300-6,4=293,6 g
ð %mCu=6,4.100/300=2,13%
ð %mAl=100%-2,13%=97,87%

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu