phản ứng hóa học hayh2s + kmno4 + h2so4 = ?( thay giai gium em voi)
giải

5H2S+8KMnO4+7H2SO4à4K2SO4+8MnSO4+12H2O
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu