Hóa Học - Huy Phan1) dot chay 0,51 g chat huu co X can dung 1,008 l oxi. san pham thu duoc la khi co2 va h2o voi ti le Vco2 : Vh2o= 6:7.Dun nong X voi H2so4 dac o 180 thi thhu duoc hh 3 dong phan alofin A,B,C. xac dinh cong thuc phan tu? 
2) cho 1 hỗn hợp X gồm 3 rượu AOH,BOH,B'OH trong đó AOH và BOH cùng dãy đồng đẳng,BOHvà B'OH có cùng số C và mạch cacbon thẳng.Đun nóng 30,2g hỗn hợp (X) vs 1 lượng CH3COOH có xt H2SO4đ thì thu đk 51,2g hh 3 este(H=100%).Nếu đốt cháy 6,04g hh (X) thì thu đk 13,64g CO2.Nếu lấy 30,2g hh (X) td vs dung dịch Br2 thấy có 40g br2 tham gia pư.Lấy sp chứa Br2 đem thủy phân bằng kiềm thì thu đk lần lượt 3 rượu.
a>Xđ ctpt 3 rượu biết 1 trong 3 rượu là metylic. XDCT moi ruou biet trong 3 ruou co 1 ruou la CH3OH

Giải:

Bài 1:

Ta có:

Vậy nó có công thức dạng: (C3H7)n=C3nH7n.

ở đây ta thấy 7:3=2,33>2 nó là hidro cacbon no

=>7n=2.3n+2=>n=2

Vậy nó là: C6H14.

Bài 2:

Metylic không tác dụng được với Br2

=>nó là AOH hoặc BOH

Như do BOH có đồng phân nên AOH là CH3OH

Khi phản ứng với CH3COOH khối lượng tăng lên là CH3CO – H xem như CH2CO

=>số mol CH3COO=(51,2-30,2):42=0,5 mol.

Gọi x là số mol AOH, y là số mol BOH, z là số mol B'OH

Khi đó

x+y+z=0,5   (1)

Giả sử số nguyên tử BOH là b=>số nguyên tử c của B'OH cũng là b.

Lúc lấy hỗn hợp 6,04

Số mol Co2=13,64:44=0,31

=>số mol C=0,31

Do đó nếu lấy 30,2 thì số mol C=0,31.30,2/6,04=1,55

=>x.1+y.b+c.b=1,55  (2)

Lấy (2)-(1) ta được:

by+bz-y-z=1,05  (3)

Do khi đem dẫn xuất của Br đi thủy phân thu được 3 rượu nên nó có chứa 1 CH=CH có nghĩa là có 1 nối đôi.

Số mool Brom=40/160=0,25

Thay vào (3) ta được"

by+0,25b-y-0,25=1,05

=>by+0,25b-y=1,3

=>b(y+0,25)=1,3+y

 

 

b là số nguyên nên cũng phải nguyên

=>100y+25 là ước của 55

=>100y+25{35,105} , (do y>0 =>100y+25>25)

Do x+y+z=0,5 nên ta chỉ nhận y=0,1 =>b=36.

Vậy ta có :

AOH=CH3OH

BOH=C36H73OH

B'OH=C36H71OH

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu