Bài tập Cacbonic haythầy giải giùm em bài này với ạ, em cám ơn thầy
hỗn hợp x gồm kim loại R và muối cacbonat của nó ( tỉ lệ số mol tương ứng là 2:1 ). hòa tan hoàn toàn 68,4 g hỗn hợp x trong dung dich HNO3 dư, thấy thoát ra hỗn hợp khí Y gôm NO( sản phẩm khử duy nhất ) và khí CO2 . hỗn hợp khi Y làm mất màu vừa đủ 0,42 mol KMnO4 trong H2SO4 loãng . khí còn lại cho qua dung dich Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện m g kết tủa , đồng thời khối lượng dung dich giảm 16,8 g 
xác định CT muối cacbonat của R . tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất trong x
giải: ta có x: R,Rx(CO2)y.
Ca(OH)2+CO2àCaCO3.
z…………..z………z
mgiảm= mra- mvào
=>16,8=100z-44z
=>16,8=56z
=>z=0,3 => số mol CO2 trong x là 0,3 mol.
10NO+9H2SO4+6KMnO4 =10HNO3 +3K2SO4 +6MnSO4 +4H2O
0,7………………..0,42
Ta có:
N+5+3eàN+2.
0,7..2,1
Vậy X còn có thể nhận 2,1 mol e => x xòn có thể nhận 1,05 mol CO32-.
=>Số gam CO32- cần để hóa R,Rx(CO2)y lên Ra(CO2)b. ( ra đạt mức oxi hóa cao nhất)
m=n.M=1,05.60=63 g.
=>Khối lượng Ra(CO2)b=68,4+63=131,4 g.
Tổng số mol CO3 trong chất trên là: 0,3+1,05=1,35 mol
Xét Ra(CO2)b.(mức oxi hóa cao nhất của R không thể là 1)
v Nếu mức oxi hóa cao nhất của R là 2 thì ta có:
RCO3=> nR=nCỎ3=1,35
=>1,35(R+60)=131,4 =>R=37,3 không có.
v Nếu mức oxi hóa cao nhất của R là 3 thì
R2(CO3)3=>nR=2.1,35/3=0,9
=>0,9R+60.1,35=131,4 =>R=56 (Fe)
v Nếu mức oxi hóa cao nhất của R là 4 thì
R(CO3)2 =>nR=2.1,35=2,7 mol.
=>2,7.R+1,35.60=131,4 =>R=18,67 không có.
Vậy R là Fe trong x tổng số mol Fe là 0,9 mol
Mà số mol CO3=0,3 mol.
=>số mol Fe=0,6 mol. và số mol muối FeCO3=0,3 mol.
=>mFe=33,6 g, mFeCO3=34,8
=>%mFe=100.33,6/68,4=49%

=>%mFeCO3=100-49=51%
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu