TUYỂN TẬP 80 BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 9 - Bài 68Bài 68: Cho ∆ABC  có các góc đều nhọn; = 450. Vẽ các đường cao BD và CE.

Gọi H là giao điểm của BD, CE.

a. Chứng minh: Tứ giác ADHE nội tiếp được trong 1 đường tròn.; b. Chứng minh: HD = DC.

c. Tính tỷ số:                d. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ABC. Chứng minh: OADE

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu