Hóa - Tung TranCâu1:
Để pha chế 100ml dung dịch C2H2O4 0,1M thì
a, Cân bao nhiêu lượng tinh thể C2H2O4.7H2O và lượng H2O
b, Cân bao nhiêu lượng dung dịch C2H2O4 20%(d=1,24g/ml)
và lượng H2O
Câu 2:
Tính pH của các dung dịch muối amoniclorua có pKb=4,75 ở các nồng độ sau:

a, 10 mũ trừ 1M
b, 10 mũ trừ 2M
Câu 3:
cho dung dịch A la 100ml dung dịch CH3COOH 0,1M và dung dịch B là 100ml dung dịch NaOH 0,1N. Biết dung dịch CH3COOH có pKa=4,75. cần dùng bao nhiêu ml dung dịch A, bao nhiêu ml dung dịch B để khi trộn chúng lại có thể thu được dung dịch đệm có pH=5?

Giải:

Câu 1:

100ml dung dịch C2H2O4 0,1M

=>số mol n=CM.V=0,1.0,1=0,01 mol.

C2H2O4.+ 7H2O --> C2H2O4.7H2O

0,01………0,07………...0,01

Khối lượng C2H2O4.7H2O là: m=n.M=0,01.216=2,16 g.

Khối lượng nước: m1=0,07.18=1,26 g.

Nước có D=1 (khối lượng riêng)

=>m=V

Ta cần 100 ml

ð Ta cần thêm 100-1,26=98,74 ml.

b.

ta lấy V ml C2H2O4 20%(d=1,24g/ml)

=>mdd=d.V=1,24V

=>mC2H2O4=1,24V.20/100=0,284V   (g)

=> nC2H2O4=0,284V/90

Mà ta cần pha 100ml dung dịch C2H2O4 0,1M

=>n=0,01

=>0,284V/90=0,01

=>0,284V=0,9

=>V=3,17 ml

=> thể tích nước cần thêm vào là: V'=100-V=100-3,17=96,83 ml.

Bài 2:

NH4Cl+H2OàNH4OH+Cl-+H+.

pK a của amoniclorua =14-4,75=9,25

a.     áp dụng công thức:

pH=(pKa-lgCa)=(9,25-lg10-1)=(9,25+1)=10,25=5,125.

b.    Như trên:

pH=(pKa-lgCa)=(9,25-lg10-2)=(9,25+2)=11,25=5,625.

 

Tối rồi, Thầy đi ngủ đây. Mai Thầy giải tiếp nhé.

 
1 comment:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu