TUYỂN TẬP 80 BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 9 - Bài 72Bài 72: Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB. Từ A và B kẻ 2 tiếp tuyến Ax và By. Qua điểm M thuộc nửa đường tròn này, kẻ tiếp tuyến thứ ba, cắt các tiếp tuyến Ax và By lần lượt ở E và F.

a. Chứng minh: AEMO là tứ giác nội tiếp được.

b. AM cắt OE tại P, BM cắt OF tại Q. Tứ giác MPOQ là hình gì? Tại sao?

c. Kẻ MHAB (HAB). Gọi K là giao điểm của MH và EB. So sánh MK với KH.

   d.Cho AB = 2R và gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp ∆EOF. Chứng minh:.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu