Hóa Học - Huyen MaiThầy ơi, giúp em 2 bài này với!
1.Đốt cháy hoàn toàn (m) g chất hữu cơ A cần dùng 11,2g oxi và thu được 8,8g CO2 và 5,4g H20.Xác định công thức phân tử của A biết 25g< M của A< 35g
2.Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí metan.Hãy tính:
a.Thể tích không khí cần dùng , biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí
b.Thể tích CO2 sinh ra ở đktc
c.Nếu dùng 500ml dung dịch NaOH 0,5M hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra ở trên .Muối nào được tạo thành ,khối lượng bao nhiêu gam ? thể tích các khí đo ở đktc
Giải:
Số mol CO2=8,8/44=o,2 mol
Số mol H2O =5,4/18=0,3 mol.
CO2àC+2O
0,2….0,2
H2Oà2H+O
0,3…..0,6
=>nC:nH=0,2:0,6=1:3
Ta có công thức chung:
(CH3)n=CnH3n
Do 3:1=3>2 nên nó là hidrocacbon no=> có công thức CnH2n+2
=>3n=2n+2=>n=2
Ta có: C2H6. (cách này chỉ dùng nếu em học lớp 11)
Nếu em học lớp 9 thì làm theo cách dưới
Gọi công thức của hidro cac bon là: CxHy ta có phản ứng:
4CxHy+(4x+y)O2à4xCO2+2yH2O
4……4x+y………..4x………..2y
……..0,35…………0,2……...0,3
Từ đây ta có hệ:
·        0,35.4x=0,2.(4x+y)
·        0,2.2y=0,4.3x
=>
·        0,6x-0,2y=0
·        1,2x-0,4y=0
=>1,2x-0,4y=0 (do 2 phương trình là 1)
=>12x=4y  (*)
Do  25< MA< 35
=>25<12x+y<35
=>25<4y+y<35   (do (*))
=>25<5y<35
=>5<y<7
=>y=6
=>12x=4.6=>x=2

Ta có C2H6.
2.Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí metan.Hãy tính:
a.Thể tích không khí cần dùng , biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí
b.Thể tích CO2 sinh ra ở đktc
c.Nếu dùng 500ml dung dịch NaOH 0,5M hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra ở trên .Muối nào được tạo thành ,khối lượng bao nhiêu gam ? thể tích các khí đo ở đktc
Giải:
CH4 + 2O2àCO2+2H2O
0,2…..0,4…..0,2
Số mol CH4=4,48/22,4=0,2 mol.
ð Thể tích oxi: V=n.22,4=0,4.22,4=8,96 lít
ð Thể tích không khí: Vkk=Voxi:20%=8.96.5=44,80 lít.
b. số mol NaOH=0,5.0,5=0,25 mol.
Ta thấy số mol CÒ=0,4>0,25 nên muối tạo ra là muối axit.
NaOH+CO2àNaHCO3.
0,25……………….0,25

ð Khối lượng muối: m=M.n=84.0,25=21 g.
2 comments:

  1. Thầy ơi!thầy có thể giải tiếp cho em bài tập số 2 được không ạ?

    ReplyDelete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu