TUYỂN TẬP 80 BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 9 - Bài 74Bài 74:  Cho ∆ABC cân ở A, góc A nhọn. Đường vuông góc với AB tại A cắt đường thẳng BC ở E. Kẻ ENAC. Gọi M là trung điểm BC. Hai đ/thẳng AM và EN cắt nhau ở F.

a. Tìm những tứ giác có thể nội tiếp đường tròn. Giải thích vì sao? Xác định tâm các đường tròn đó.

b. Chứng minh: EB là tia phân giác của .

c. Chứng minh: M là tâm đường tròn ngoại tiếp .

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu