TUYỂN TẬP 80 BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 9 - Bài 73Bài 73: Từ điểm A ngoài đường tròn (O) kẻ 2 tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến AKD sao cho BD//AC. Nối BK cắt AC ở I.

a. Nêu cách vẽ cát tuyến AKD sao cho BD//AC.

b. Chứng minh: IC2 = IK.IB.

c. Cho  = 600. Chứng minh: Cát tuyến AKD đi qua O.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu