hình học Bảo AnhKẻ  bán kính OM đi qua điểm K
=>góc BOM=60 độ vì góc A bằng 60 độ.
Xét tam giác BOK ta có:
BKO vuông tại K (tính chất đường kính và dây)
Do đó áp dụng lượng giác cho tam giác này ta được
Cos60=OK/OB
=>1/2=OK/OB=>OB=2OK=R (*)
Xét tam giác ADH ta có:
·         O là trung điểm của AD
·         K là trung điểm của HD
=>OK là đường trung bình của tam giác ADH
=>OK=AH/2
=>2OK=AH  (**)
Từ (*), (**) AH=R=AO
Vậy tam giác AHO cân (do có 2 cạnh bênh bằng nhau.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu