bài Hóa không số.Hỗn hợp gồm a mol Na va b mol Al vao nuoc du thu duoc dung dịch A, nhỏ tiếp dung dịch chứa d mol HCl vào dung dịch A tạo ra c mol kết tủa. Giá trị lớn nhất của d là
Giải:
v Nếu a<b
Na+Al+H2OàNaAl(OH)4+H2O
a….a……………..a
dung dịch A lúc này có NaAl(OH)4.
HCl+NaAl(OH)4àNaCl+AlCl3+Al(OH)3+H2O
………a……………a...…a-c….….c
Số mol HCl lớn nhất dmax=a+3(a-c)=4a-3c.
v Nếu a>b
Na+Al+H2OàNaAl(OH)4+H2O
Na+H2OàNaOH
Dung dịch A lúc này có NaAl(OH)4 , NaOH
NaOH+HClàNaCl+H2O
a-b……a-b
HCl+NaAl(OH)4àNaCl+AlCl3+Al(OH)3+H2O
………b……………b...…b-c….….c
vậy số mol HCl lớn nhất dmax=a-b+b+3(b-c)=a+3b-3c


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu