Tuấn anh - toán 9Trong mặt phặng tọa độ Oxy cho hàm số y=2có đồ thị (P)và đường thẳng (d)y=-4x-2

Tìm các điểm thuộc đồ thị (P) thỏa điểm đó cũng thuộc duong thang (d)

Điểm thuộc (P) và cũng thuộc (d) có nghĩa là giao điểm của 2 thằng này, người ta chỉ đổi cách nói thôi mà, nói cách khác là tìm toạn độ giao điểm của (P) và (d)

Bài 2

Cho pt 2-(m+2)x+m=0(x là ẩn số m tham số)

a) Tìm m để pt có nghiệm kép.tìm nghiệm kép  đó

b) giả sử pt có 2nghiệm , .tìm 1 hệ thức giữa;mà ko phụ tuộc vào m

2.b

Theo vi-et ta có:

Lấy phương trình trên trừ phương trình dưới ta được:

2(x1+x2)-2x1x2=2

=>2(x1+x2- x1x2)=2

=> x1+x2- x1x2=1

Không phụ thuộc vào m có nghĩa là mình thiết lập 1 biểu thức của x1,x2 mà không có m trong đó.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu