bài Hình lớp 9 hay
Bài giải trên là của Bùi Bảo Anh
Còn bài giải câu d ở dưới.
Gọi P là giao điểm của EF  AD.

FN//AE     (talet) (1)

FM//AE      (talet) (2)

ΔDEF  DH là phân giác trong
DK  phân giác ngoài. (phân giác trong và phân giác ngoài vuông góc với nhau)

=(=) (tính chất phân giác )(3)

Từ (1),(2),(3) suy ra:
ð  FM=FN
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu