TUYỂN TẬP 80 BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 9 - Bài 69Bài 69:  Cho hình bình hành ABCD có đỉnh D nằm trên đường tròn đường kính AB. Hạ BN và DM cùng vuông góc với đường chéo AC. Chứng minh:

a. Tứ giác CBMD nội tiếp được trong đường tròn.

b. Khi điểm D di động trên đường tròn thì ( + ) không đổi.

c. DB.DC = DN.AC

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu