TUYỂN TẬP 80 BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 9 - bài 79 

Bài 79:  Cho đường tròn (O; R). Dây BC < 2R cố định và A thuộc cung lớn BC (A khác B, C và không trùng điểm chính giữa của cung). Gọi H là hình chiếu của A trên BC; E, F thứ tự là hình chiếu của B, C trên đường kính AA'.

a. Chứng minh: HEAC.

b. Chứng minh: ∆HEF ~ ∆ABC.

c. Khi A di chuyển, chứng minh: Tâm đường tròn ngoại tiếp ∆HEF cố định.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu