Tính Mạnh yếu của axitgiúp em bài này với ạ! Viết 4 phương trình chứng minh: 
a) H2S vứa có tính axit yếu vừa có tính khử mạnh.
b) SO2 vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử
c) H2SO4 vừa có tính axit mạnh vừa có tính oxi hóa mạnh
giải:
a)    2HCl+Na2Sà2NaCl+H2S (tính xit yếu)
2H2S+SO2à3S+2H2O (tính khử mạnh)
b)    2H2S+SO2à3S+2H2O (tính oxi hóa)
SO2+O2àSO3 (điều kiện V2O5, to-tính khử)
c)     H2SO4+Na2CO3àNa2SO4+CO2+H2O  (tính axit mạnh)

6H2SO4+2FeàFe2(SO4)3+3SO2+6H2O   (tính oxi hóa mạnh)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu